La hipocresia de ser comunista / La hipocresía de ser comunista

*Entrada bilingüe*

Catalan version

No sé si vostès lligen molt la premsa o no. La veritat és que el període estival és dur: aprofitant les vacances d’estiu, la gent tria abstraure’s de la realitat i ignora de forma quasi sistemàtica el que ocorre en el món. No obeeix a la casualitat que siga aquesta època la preferida per mandataris de tot el món per a prendre certes decisions impopulars i evitar així les mobilitzacions. Com a exemple, la reforma de 25 lleis duta a terme pel PP a colp de decret o les massacres que s’estan vivint a Ucraïna i Palestina.

Sabent de la descoordinació dels treballadors i crítics amb el sistema, els mitjans opten també per explicar-nos les coses d’una altra forma, és a dir: ràpid i malament. Tal ha sigut el cas de la fallida de Gowex, l’empresa de wi-fi i màxim exponent de la suposada recuperació econòmica de la qual es vanen els liberals.

El cas de Gowex no és puntual. Ja hi ha hagut altres empreses que han falsejat els seus comptes i que, a més, han presumit de com de bé els anaven les coses fins que els han enxampat. Perquè ja saben: falsejar comptes sense que t’enxampen és enginyeria financera i és legal, la qual cosa és especialment sagnant si es té en compte que els qui es defineixen a si mateixos com a liberals (com el barrut de Jenaro) es llancen a “emprendre” amb diners públics (en aquest cas, en forma de préstecs de l’ICO) mentre s’advoquen per la desaparició de les subvencions o la reducció de salaris i drets de la classe treballadora.

Ací ho tenen: un liberal ha enfonsat a la seua empresa finançada amb fons públics perquè s’ha volgut enriquir fent trampa. Res de nou sota el sol capitalista i ningú diu res. Igual que a ningú sembla sorprendre que FAES reba subvencions de l’estat perquè puguen seguir dient que es donen massa subvencions. Aquestes incoherències mai són denunciades per raons òbvies: els mitjans tenen un amo i no li poden mossegar. Però el que sí poden fer és complir les ordres que se’ls donen i denunciar les “incoherències” dels altres:

Segur que tots/es recorden aquella notícia que denunciava que Pablo Iglesias es compra la roba en Alcampo. Guau. En Alcampo? De debò? Paren les rotatives! Pablo Iglesias és un hipòcrita incoherent amb la seua ideologia perquè no es teixeix el mateix la roba! La compra en una gran superfície! I després pretendrà que els membres del congrés renuncien a la seua pensió després de 7 anys treballats!

1

I així arribem al quid de la qüestió (sent haver donat aquesta marrada. Promet ser més breu la pròxima vegada): faça el que faça una persona d’esquerres, sempre serà un hipòcrita. Exemples com el d’Iglesias i la seua roba els hi ha a palades. Qui no ha sentit o llegit frases lapidàries sobre la hipocresia de ser comunista? O millor: qui no les ha viscut en les seues pròpies carns? A mi m’ha passat i sempre (SEMPRE) m’he quedat a quadres pel grotesc o surrealsita dels arguments esgrimits. Vegem una petita recopilació de grans acusacions:

– Si tan comunista ets, per què no et portes a qui salta la tanca de Melilla a ta casa?
– Sí, sí. Molt de comunisme, però després bé que li poses contrasenya al wi-fi de la teua casa.
– Si tan comunista és Gordillo, que done el seu sou en comptes de robar carros. Perquè el que va fer va ser robar.
– Quin comunista, que porta un iPhone.
– Com vas a ser comunista, si portes unes adidas?!

Ací ho tenen: l’essència del que en twitter anomenen el “cuñadismo”, quelcom molt estès en aquest país: criticar qualsevol cosa repetint arguments proporcionats pels mass media sense tenir NI PUTA IDEA del que s’està parlant en realitat.

Perquè aquests cunyats que tot ho saben es queden en blanc amb una simple rèplica. L’última vegada que algú em va acusar de ser un comunista hipòcrita per tindre un mòbil amb 4G, vam tenir la següent conversa:

CUNYAT RANDOM: No sé com pots dir que ets comunista i tindre eixe mòbil.
JO: Vaja, quin argument tan interessant. Em pots dir de quin llibre de teoria política l’has tret? O millor encara: podries dir-me algun autor marxista que haja definit que els comunistes han de fer vot de pobresa?
CR: Però si eres comunista no pots tindre un smartphone!
JO: Ahà, perquè els comunistes hem de ser una espècie d’ermitans que mengen herbes i vesteixen parracs. És per ventura un mòbil un mitjà de producció? Saps si més no el que és un mitjà de producció? Saps el que és el materialisme històric, la plusvàlua, les relacions de producció o el fetitxisme de la mercaderia?
CR: …

Ja ho veuen amics: aquesta és la idea que es ven del que ha de ser un obrer amb consciència de classe: un mort de fam que ha de donar totes les seues coses o admetre que és un hipòcrita que viu en l’opulència que el sistema li ofereix. És igual que la URSS passara de ser un país agrari a manar al primer humà a l’espai en un període d’uns 40 anys: si ets comunista la tecnologia no la pots ni veure. Tant dóna que en el capitalisme muiren milions a l’any d’inanició: el comunista no pot menjar marisc, només el que obtinga de treballar la terra. No importa que curres com un desgraciat i faces més hores que un ximple en el teu lloc de treball: un comunista no es pot gastar el seu salari en els capritxos o xicotetss luxes que li vinga en gana. Perquè ja ho veuen: si ho fa, és un hipòcrita.

Arribat aquest punt, toca dir l’obvietat: si ho ha adquirit usant el salari que obté a canvi d’usar la seua força de treball (o si li l’ha regalat algú), qualsevol membre de la classe treballadora pot comprar el que li vinga en gana amb el seu salari i no ser un hipòcrita per açò. Perquè ja ho deia Marx:

marx

Una altra cosa és com de conscient siga la persona de les incongruències en les quals cau i com les resolga moralment. Deixen-me que els pose un altre exemple de la meua vida:
Jo sóc mestre i tinc un salari decent, no tinc habitatge propi (així que no pague una hipoteca) ni tinc familiars al meu càrrec. Per tant porte una vida bastant esplaiada en l’àmbit econòmic. A causa d’açò, em puc permetre comprar la fruita i la verdura en una tenda ecològica local, que em ven productes saludables i respectuosos amb el medi ambient en la seua producció. El seu preu és elevat, però no m’importa pagar-ho perquè m’ho puc permetre.

Suposem ara que seguisc sent la mateixa persona amb la mateixa ideologia però que sóc pare solter amb 2 fills xicotets i un familiar dependent al meu càrrec. Seria un hipòcrita per no comprar en la tenda ecològica i fer-ho en Mercadona, on el preu és substancialment més baix? Permeten-me que ho dubte.

Així que ja saben: procuren ser conseqüents amb les seues idees, però gasten el seu sou en el que els done la gana i sense cap mena de càrrec de consciència. I ja saben, si els acusen de ser hipòcrites, facen vostès el propi: “Ets un hipòcrita! Perquè si tan liberal ets…
… no hauries de cobrar l’atur.”
… no hauries de tindre vacances pagades.”
… no entenc per què no t’han acomiadat per posar-te malalt.”
… no pots agafar-te una baixa.”
… què fas demanant beques de menjador per als teus fills.”
… paga’t un metge privat i deixa de xuclar dels serveis públics.”
… hauries de ser multimilionari i tindre una gran empresa.”
… no hauries de ser membre de la classe obrera.”

1

1

Spanish version

No sé si ustedes leen mucho la prensa o no. La verdad es que el período estival es duro: aprovechando las vacaciones de verano, la gente elige abstraerse de la realidad e ignora de forma casi sistemática lo que ocurre en el mundo. No obedece a la casualidad que sea esta época la preferida por mandatarios de todo el mundo para tomar ciertas decisiones impopulares y evitar así las movilizaciones. Como ejemplo, la reforma de 25 leyes llevada a cabo por el PP a golpe de decreto o las masacres que se están viviendo en Ucrania y Palestina.

Sabiendo de la descoordinación de los trabajadores y críticos con el sistema, los medios optan también por contarnos las cosas de otra forma, es decir: rápido y mal. Tal ha sido el caso de la quiebra de Gowex, la empresa de wi-fi y máximo exponente de la supuesta recuperación económica de la que se vanaglorian los liberales.

El caso de Gowex no es puntual. Ya ha habido otras empresas que han falseado sus cuentas y que, además, se han pavoneado de lo bien que les iban las cosas hasta que les han pillado. Porque ya saben: falsear cuentas sin que te pillen es ingeniería financiera y es legal, lo cual es especialmente sangrante si se tiene en cuenta que quienes se definen a sí mismos como liberales (como el jeta de Jenaro) se lanzan a “emprender” con dinero público (en este caso, en forma de préstamos del ICO) mientras se abogan por la desaparición de las subvenciones o la reducción de salarios y derechos de la clase trabajadora.

Ahí lo tienen: un liberal ha hundido a su empresa financiada con fondos públicos porque se ha querido enriquecer haciendo trampas. Nada nuevo bajo el sol capitalista y nadie dice nada. Igual que a nadie parece sorprender que FAES reciba subvenciones del estado para que puedan seguir diciendo que se dan demasiadas subvenciones. Estas incoherencias nunca son denunciadas por razones obvias: los medios tienen un amo y no le pueden morder. Pero lo que sí pueden hacer es cumplir las órdenes que se les dan y denunciar las “incoherencias” de los demás:

Seguro que todos/as recuerdan aquella noticia que denunciaba que Pablo Iglesias se compra la ropa en el Alcampo. Guau. ¿En el Alcampo? ¿En serio? ¡Paren las rotativas! ¡Pablo Iglesias es un hipócrita incoherente con su ideología porque no se teje el mismo la ropa! ¡La compra en una gran superficie! ¡Y luego pretenderá que los miembros del congreso renuncien a su pensión después de 7 años trabajados!
Y así llegamos al quid de la cuestión (siento haber dado este rodeo. Prometo ser más breve la próxima vez): haga lo que haga una persona de izquierdas, siempre será un hipócrita. Ejemplos como el de Iglesias y su ropa los hay a patadas. ¿Quién no ha oído o leído frases lapidarias sobre la hipocresía de ser comunista? O mejor: ¿quién no las ha vivido en sus propias carnes? A mí me ha pasado y siempre (SIEMPRE) me he quedado a cuadros por lo grotesco o surrealsita de los argumentos esgrimidos. Veamos una pequeña recopilación de grandes acusaciones:

– Si tan comunista eres, ¿por qué no te llevas a los que saltan la valla de Melilla a tu casa?
– Sí, sí. Mucho comunismo, pero luego bien que le pones contraseña al wi-fi de tu casa.
– Si tan comunista es Gordillo, que done su sueldo en vez de robar carros. Porque lo que hizo fue robar.
– Menudo comunista, que lleva un iPhone.
– ¡¿Cómo vas a ser comunista, si llevas unas adidas?!

Ahí lo tienen: la esencia de lo que en twitter llaman el “cuñadismo”, algo muy extendido en este país: criticar cualquier cosa repitiendo argumentos proporcionados por los mass media sin tener NI PUTA IDEA de lo que se está hablando en realidad.

Porque estos cuñaos que todo lo saben se quedan en blanco con una simple réplica. La última vez que alguien me acusó de ser un comunista hipócrita por tener un móvil con 4G, tuvimos la siguiente conversación:

CUÑAO RANDOM: No sé cómo puedes decir que eres comunista y tener ese móvil.
YO: Vaya, qué argumento tan interesante. ¿Me puedes decir de qué libro de teoría política lo has sacado? O mejor aún: ¿podrías decirme algún autor marxista que haya definido que los comunistas han de hacer voto de pobreza?
CR: ¡Pero si eres comunista no puedes tener un smartphone!
YO: Ajá, porque los comunistas hemos de ser una especie de ermitaños que comen hierbas y visten harapos. ¿Es acaso un móvil un medio de producción? ¿Sabes siquiera lo que es un medio de producción? ¿Sabes lo que es el materialismo histórico, la plusvalía, las relaciones de producción o el fetichismo de la mercancía?
CR: …

Ya lo ven amigos: ésta es la idea que se vende de lo que ha de ser un obrero con conciencia de clase: un muerto de hambre que ha de donar todas sus cosas o admitir que es un hipócrita que vive en la opulencia que el sistema le ofrece. Da igual que la URSS pasase de ser un país agrario a mandar al primer humano al espacio en un período de unos 40 años: si eres comunista la tecnología no la puedes ni ver. Tanto da que en el capitalismo mueran millones al año de inanición: el comunista no puede comer marisco, sólo lo que obtenga de trabajar la tierra. No importa que curres como un desgraciado y hagas más horas que un tonto en tu puesto de trabajo: un comunista no se puede gastar su salario en los caprichos o pequeños lujos que le venga en gana. Porque ya lo ven: si lo hace, es un hipócrita.

Llegado este punto, toca decir la obviedad: si lo ha adquirido usando el salario que obtiene a cambio de usar su fuerza de trabajo (o si se lo ha regalado alguien), cualquier miembro de la clase trabajadora puede comprar lo que le venga en gana con su salario y no ser un hipócrita por ello. Porque ya lo decía Marx:

marx

Otra cosa es lo consciente que sea la persona de las incongruencias en las que cae y cómo las resuelva moralmente. Déjenme que les ponga otro ejemplo de mi vida:

Yo soy maestro y tengo un salario decente, no tengo vivienda propia (así que no pago una hipoteca) ni tengo familiares a mi cargo. Por lo tanto llevo una vida bastante desahogada en el ámbito económico. Debido a ello, me puedo permitir comprar la fruta y la verdura en una tienda ecológica local, que me vende productos saludables y respetuosos con el medio ambiente en su producción. Su precio es elevado, pero no me importa pagarlo porque me lo puedo permitir.

Supongamos ahora que sigo siendo la misma persona con la misma ideología pero que soy padre soltero con 2 hijos pequeños y un familiar dependiente a mi cargo. ¿Sería un hipócrita por no comprar en la tienda ecológica y hacerlo en Mercadona, donde el precio es sustancialmente más bajo? Permítanme que lo dude.

Así que ya saben: procuren ser consecuentes con sus ideas, pero gasten su sueldo en lo que les dé la gana y sin ningún tipo de cargo de conciencia. Y ya saben, si les acusan de ser hipócritas, hagan ustedes lo propio: “¡Eres un hipócrita! Porque si tan liberal eres…
… no deberías cobrar el paro.”
… no deberías tener vacaciones pagadas.”
… no entiendo por qué no te han despedido por ponerte enfermo.”
… no puedes cogerte una baja.”
… qué haces pidiendo becas de comedor para tus hijos.”
… págate un médico privado y deja de chupar de los servicios públicos.”
… deberías ser multimillonario y tener una gran empresa.”
… no deberías ser miembro de la clase obrera.”

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: