Acampanyat (III) / Acampañado (III)

*Entrada bilingüe*

Catalan version

No només d’eleccions viu l’ésser humà: el canvi passa per la participació i la lluita pel canvi contra el sistema. Aprenguem formes pacífiques de fer-ho:

1

Entrevista a Antonio Graella i Pilar Almenar, portaveus de la plataforma “Democracia Real Ya! Toma la calle” a València: “Defensem una democràcia participativa que trenque amb el vici del bipartidisme”

1

“Nosaltres els aturats, els mal remunerats, els subcontractats, els precaris, els joves….no som mercaderia en mans de polítics i banquers”. Amb aquesta contundent proclama la Plataforma “Democracia Real Ya! Toma la calle” ha convocat manifestacions el pròxim 15 de maig, a les 18,00 hores, en el centre de totes les capitals de l’estat espanyol. La convocatòria transcendeix sigles, banderes i ideologies: s’apel·la a la gent del carrer en la seua condició de ciutadà/na. Antonio Graella i Pilar Almenar, portaveus de “Democracia Real Ya!” a València expliquen en aquesta entrevista els objectius i propostes de la nova iniciativa.

1

Com naix Democracia Real Ya?

Fa uns cinc mesos, d’una manera molt senzilla. Quatre persones de Madrid obrin una pàgina en Facebook en la qual van penjant la informació i les convocatòries, a les quals van sumant-se ciutadans particulars i organitzacions socials. Hi ha actualment uns 400 col·lectius adherits en tot l’estat i, el pròxim 15 de maig, la gent eixirà al carrer, a més d’en 37 ciutats de l’estat espanyol, en països com França, Alemanya, Portugal i República Txeca. En València vam estar prop d’un mes i mig organitzant-nos.

1

A qui es dirigeix la plataforma i quins són els seus principals objectius?

Nosaltres no som polítics, líders, periodistes ni professionals de la comunicació. Som una plataforma que funciona al marge de partits i sindicats, i que reivindica, de manera pacífica, la democràcia participativa i la unió dels moviments socials a partir d’un funcionament assembleari. Volem que se’ns tinga en compte com ciutadans i trencar amb l’actual bipartidisme que vicia la democràcia. Joves, desocupats, mestresses, treballadors autònoms, subcontractats, precaris són, en tant ciutadans o organitzats en col·lectius, els nostres principals destinataris.

1

Penseu que la crisi econòmica i els seus punyents efectes socials han ajudat que sorgisca aquesta iniciativa?

Sens dubte. L’estat espanyol frega els 5 milions de desocupats. Som campions d’Europa en atur, precarietat i falta de transparència. En paral·lel, els alts directius de les empreses espanyoles són els millor pagats de la UE i el seu sou no ha deixat de pujar des que va començar la crisi. Les grans empreses, per si no fos poc, declaren beneficis milionaris mentre signen Eres i deixen sense treball a centenars de persones. Si a açò s’agrega que els bancs es queden amb les nostres cases i ens condemnen a seguir pagant-los quasi per a tota la vida, vam pensar que hi ha raons més que sobrades per a eixir al carrer.

1

Com es pot sotmetre a control a bancs i entitats financeres? Hauria de recuperar l’estat la seua capacitat d’intervenció?

Per descomptat. Per exemple, som partidaris de prohibir qualsevol rescat o injecció de capital a entitats bancàries. A les quals tinguen dificultats se’ls ha de deixar que s’enfonsen o, com alternativa, ser nacionalitzades amb la finalitat de constituir una banca pública sota control social. Sobra dir els bancs haurien de retornar tot el capital públic rebut. A les entitats financeres, a més, se’ls elevarien els impostos i se’ls prohibirien les inversions en paradisos fiscals. Totes aquestes mesures es completarien amb sancions als moviments especulatius i la dolenta praxi bancària.

1

És a dir, que l’estat recupere la fiscalitat com eina per a repartir la riquesa.

Començant per un augment del tipus impositiu a les grans fortunes i l’eliminació de les SICAV, societats d’inversions en les quals els rics col·loquen els seus patrimonis. Continuant pel control real i efectiu del frau fiscal i de la fugida de capitals a paradisos fiscals, i la recuperació de l’impost sobre el patrimoni. Però aquestes mesures no són suficients si s’apliquen en un sol país, per això plantegem l’aplicació d’una taxa a les transaccions internacionals, la denominada Taxa Tobin.

1

Quines propostes concretes plantejau per a la lluita contra l’atur?

Hi ha un conjunt de mesures que considerem essencials. Per exemple, el repartiment del treball mitjançant les reduccions de jornada i la conciliació de la vida familiar i laboral, fins a acabar amb l’atur estructural, és a dir, per sota del 5%; tornar a les jubilacions als 65 anys i no admetre augments fins que desaparega l’atur juvenil; restablir el subsidi de 426 euros per a tots els desocupats de llarga durada. A més, caldria fer impossibles els acomiadaments col·lectius o per causes objectives en les grans empreses amb beneficis.

1

I en matèria d’habitatge?, ara que els desnonaments estan a l’ordre del dia.

Precisament plantegem en aquest sentit que es permeta la dació en paga dels habitatges per a cancel·lar les hipoteques, una mesura que alleujaria la situació de moltes famílies i que el govern de Zapatero es nega a acceptar. Una altra de les idees és potenciar el lloguer. En primer lloc, amb ajudes a joves i persones amb pocs recursos perquè puguen arrendar un habitatge. A més, l’estat hauria d’expropiar l’estoc d’habitatges construïts i que no s’han venut per a oferir-les en règim de lloguer protegit.

1

En el vostre manifest arribeu a dir que “uns ens considerem progressistes, altres més conservadors; uns tenim ideologies ben definides, uns altres ens considerem apolítics”. Pot açò dur a la dispersió i atraure companyies no desitjades?

Aquest punt mereix un aclariment. La plataforma és apartidista però no apolítica. Els afiliats i militants de partits i sindicats poden participar, però com ciutadans particulars. La qüestió és promoure processos inclusius, que no excloguen a ningú. És aquesta la raó, que ningú se sent exclòs, per la qual no figuren en la plataforma sigles de partits ni de sindicats. Òbviament, pel contingut de les nostres propostes, no s’acostarà a nosaltres cap organització d’extrema dreta.

1

Subratlleu a més la vostra estructura assembleària, que trenca amb les tradicionals fórmules organitzatives dels partits polítics.

Si defensem una democràcia real i participativa, l’estructura organitzativa més natural i coherent és l’assemblea, perquè tot el món puga participar pel simple fet de ser ciutadà. Pensem, a més, que la participació política no es pot limitar a votar cada quatre anys i per això, a més de les assemblees, defensem iniciatives com la recollida de signatures per a presentar una iniciativa legislativa popular. Per exemple, en el Patio Maravillas de Madrid van arribar a reunir-se 150 persones, entre ciutadans particulars i representants d’organitzacions socials, per a suggerir idees i debatre propostes. El mateix hem fet en el centre cultural Arte-Facto de València.

1

Hi ha algun referent amb el qual us sentiu identificats?

Ens sembla molt significatiu el que està ocorrent a Islàndia com exemple d’assoliments que pot arribar a la mobilització ciutadana, entre uns altres, negar-se mitjançant referèndum a pagar el deute amb els bancs, perseguir als banquers responsables de la crisi o l’elaboració d’una nova constitució amb la participació dels ciutadans. M’agradaria subratllar, de totes maneres, la importància de plantejar propostes en positiu i no quedar-se en la crítica. És a dir, no només queixar-se. També cal organitzar-se i lluitar.

1

Finalment, en el vostre manifest parleu d’una “revolució ètica”, En quin sentit la considereu necessària?

Hi ha una evidència avui dia. El poder econòmic i financer s’imposa a les persones. Per això, la revolució ètica consisteix a recuperar la dimensió humana de la vida i anteposar-la al món de l’economia i les finances. En altres paraules, recuperar la democràcia, que de manera tan lamentable ha anat degradant-se fins al punt que hem d’adjectivar-la, com “real” o “participativa”, quan parlem d’ella. Açò posa de manifest que a la democràcia la hi han buidat de contingut.

1

I res més per avui: les reivindicacions ciutadanes seguiran demà. No se les poden perdre, com sempre, a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal.

1

1

Spanish version

No sólo de elecciones vive el ser humano: el cambio pasa por la participación y la lucha por el cambio contra el sistema. Aprendamos formas pacíficas de hacerlo:

1

Entrevista a Antonio Parrilla y Pilar Almenar, portavoces de la plataforma “Democracia Real Ya! Toma la calle” en Valencia: “Defendemos una democracia participativa que rompa con el vicio del bipartidismo”

1

“Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes….no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Con esta contundente proclama la Plataforma “Democracia Real Ya. Toma la calle” ha convocado manifestaciones el próximo 15 de mayo, a las 18,00 horas, en el centro de todas las capitales del estado español. La convocatoria trasciende siglas, banderas e ideologías: se apela a la gente de la calle en su condición de ciudadan@. Antonio Parrilla y Pilar Almenar, portavoces de “Democracia Real Ya” en Valencia explican en esta entrevista los objetivos y propuestas de la nueva iniciativa.

1

¿Cómo nace Democracia Real Ya?

Hace unos cinco meses, de una manera muy sencilla. Cuatro personas de Madrid abren una página en Facebook en la que van colgando la información y las convocatorias, a las que van sumándose ciudadanos particulares y organizaciones sociales. Hay actualmente unos 400 colectivos adheridos en todo el estado y, el próximo 15 de mayo, la gente saldrá a la calle, además de en 37 ciudades del estado español, en países como Francia, Alemania, Portugal y República Checa. En Valencia llevamos cerca de un mes y medio organizándonos.

1

¿A quién se dirige la plataforma y cuáles son sus principales objetivos?

Nosotros no somos políticos, líderes, periodistas ni profesionales de la comunicación. Somos una plataforma que funciona al margen de partidos y sindicatos, y que reivindica, de manera pacífica, la democracia participativa y la unión de los movimientos sociales a partir de un funcionamiento asambleario. Queremos que se nos tenga en cuenta como ciudadanos y romper con el actual bipartidismo que vicia la democracia. Jóvenes, parados, amas de casa, trabajadores autónomos, subcontratados, precarios son, en tanto ciudadanos u organizados en colectivos, nuestros principales destinatarios.

1

¿Pensáis que la crisis económica y sus lacerantes efectos sociales han ayudado a que surja esta iniciativa?

Sin duda. El estado español roza los 5 millones de parados. Somos campeones de Europa en desempleo, precariedad y falta de transparencia. En paralelo, los altos directivos de las empresas españolas son los mejor pagados de la UE y su sueldo no ha dejado de subir desde que empezó la crisis. Las grandes empresas, por si fuera poco, declaran beneficios millonarios mientras firman EREs y dejan sin trabajo a cientos de personas. Si a esto se agrega que los bancos se quedan con nuestras casas y nos condenan a seguir pagándolos casi de por vida, pensamos que hay razones más que sobradas para salir a la calle.

1

¿Cómo se puede someter a control a bancos y entidades financieras? ¿Debería recuperar el estado su capacidad de intervención?

Por supuesto. Por ejemplo, somos partidarios de prohibir cualquier rescate o inyección de capital a entidades bancarias. A las que tengan dificultades se les debe dejar que quiebren o, como alternativa, ser nacionalizadas con el fin de constituir una banca pública bajo control social. Sobra decir los bancos tendrían que devolver todo el capital público recibido. A las entidades financieras, además, se les elevarían los impuestos y se les prohibirían las inversiones en paraísos fiscales. Todas estas medidas se completarían con sanciones a los movimientos especulativos y la mala praxis bancaria.

1

Es decir, que el estado recupere la fiscalidad como herramienta para repartir la riqueza.

Empezando por un aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y la eliminación de las SICAV, sociedades de inversiones en las que los ricos colocan sus patrimonios. Continuando por el control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, y la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Pero estas medidas no son suficientes si se aplican en un solo país, por eso planteamos la aplicación de una tasa a las transacciones internacionales, la denominada Tasa Tobin.

1

¿Qué propuestas concretas planteáis para la lucha contra el paro?

Hay un conjunto de medidas que consideramos esenciales. Por ejemplo, el reparto del trabajo mediante las reducciones de jornada y la conciliación de la vida familiar y laboral, hasta acabar con el desempleo estructural, es decir, por debajo del 5%; volver a las jubilaciones a los 65 años y no admitir aumentos hasta que desaparezca el paro juvenil; restablecer el subsidio de 426 euros para todos los parados de larga duración. Además, habría que hacer imposibles los despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas con beneficios.

1

¿Y en materia de vivienda?, ahora que los desahucios están a la orden del día.

Precisamente planteamos en este sentido que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas, una medida que aliviaría la situación de muchas familias y que el gobierno de Zapatero se niega a aceptar. Otra de las ideas es potenciar el alquiler. En primer lugar, con ayudas a jóvenes y personas con pocos recursos para que puedan arrendar una vivienda. Además, el estado debería expropiar el stock de viviendas construidas y que no se han vendido para ofrecerlas en régimen de alquiler protegido.

1

En vuestro manifiesto llegáis a decir que “unos nos consideramos progresistas, otros más conservadores; unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos”. ¿Puede esto llevar a la dispersión y atraer compañías no deseadas?

Este punto merece una aclaración. La plataforma es apartidista pero no apolítica. Los afiliados y militantes de partidos y sindicatos pueden participar, pero como ciudadanos particulares. La cuestión es promover procesos inclusivos, que no excluyan a nadie. Es esta la razón, que nadie se sienta excluido, por la que no figuran en la plataforma siglas de partidos ni de sindicatos. Obviamente, por el contenido de nuestras propuestas, no se acercará a nosotros ninguna organización de extrema derecha.

1

Subrayáis además vuestra estructura asamblearia, que rompe con las tradicionales fórmulas organizativas de los partidos políticos.

Si defendemos una democracia real y participativa, la estructura organizativa más natural y coherente es la asamblea, para que todo el mundo pueda participar por el mero hecho de ser ciudadano. Pensamos, además, que la participación política no se puede limitar a votar cada cuatro años y por eso, además de las asambleas, defendemos iniciativas como la recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular. Por ejemplo, en el Patio Maravillas de Madrid llegaron a reunirse 150 personas, entre ciudadanos particulares y representantes de organizaciones sociales, para sugerir ideas y debatir propuestas. Lo mismo hemos hecho en el centro cultural Arte-Facto de Valencia.

1

¿Hay algún referente con el que os sintáis identificados?

Nos parece muy significativo lo que está ocurriendo en Islandia como ejemplo de logros que puede alcanzar la movilización ciudadana, entre otros, negarse mediante referéndum a pagar la deuda con los bancos, perseguir a los banqueros responsables de la crisis o la elaboración de una nueva constitución con la participación de los ciudadanos. Me gustaría subrayar, de todos modos, la importancia de plantear propuestas en positivo y no quedarse en la crítica. Es decir, no sólo quejarse. También hay que organizarse y luchar.

1

Por último, en vuestro manifiesto habláis de una “revolución ética”, ¿En qué sentido la consideráis necesaria?

Hay una evidencia hoy en día. El poder económico y financiero se impone a las personas. Por ello, la revolución ética consiste en recuperar la dimensión humana de la vida y anteponerla al mundo de la economía y las finanzas. En otras palabras, recuperar la democracia, que de manera tan lamentable ha ido degradándose hasta el punto de que hemos de adjetivarla, como “real” o “participativa”, cuando hablamos de ella. Esto pone de manifiesto que a la democracia se la ha vaciado de contenido.

1

Y nada más por hoy: las reivindicaciones ciudadanas seguirán mañana. No se las pierdan, como siempre, a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: