Dies de col·legi (IV) / Días de colegio (IV)

*Entrada bilingüe*

Catalan version

La gran pregunta. El quid de la qüestió. La incertesa que, en teoria, guia els nostres passos.

1

Què és ser mestre?

1

Així obria l’assignatura universitària de didàctica general el primer dia de classe la nostra professora en el curs 2004.

1

Silencis. Mirades. Rialletes ofegades. Quina pregunta tan ridícula! És que no està clar? Si no ho sabéssim, para què estaríem estudiant magisteri? Per favor…

1

Jo preferia callar. Estava clar que la resposta tenia trampa. Creia saber la resposta. I vaig encertar. Vaig ser dels pocs. Potser es degués al fet que vaig rebre un ensenyament bastant crític, especialment fora de l’escola.

1

La societat creu saber quin és el rol del mestre en l’equació que és l’ensenyament dels nostres futurs ciutadans. Alguns no s’atreveixen a formular-lo en veu alta. Uns altres, més sorollosos en general, exposen el seu parer: el mestre i la mestra són formadors de l’alumnat, mentre que els transmeten els coneixements que els faran mancada per a quan passen a formar part activa de la societat i puguen exercir un ofici. Tàcitament, aquesta asseveració implica que un/a mestre/a només ensenya la matèria assignada. Com va a parlar un mestre d’anglès sobre medi ambient? Deu la mestra de música donar la seua opinió sobre l’avortament? Com s’atreveix el tutor del meu fill a dir en classe a quin partit polític vota?

1

I és que la majoria dels pares, dels mitjans i la totalitat de les institucions fugen de la idea que el docent, aquell que passa tant temps amb els xiquets i xiquetes, siga una persona. Dames i cavallers, els presente al mestre ideal:

1

I aquesta ha de ser la seua màxima: No tinc impressions ni en un sentit ni en un altre.

1

El mestre, criatura amorfa i desproveïda de criteri, ha de cenyir-se exclusivament al que posa en el seu llibre de text. Poc importa el que pregunten els seus alumnes o el que succeeixi en el seu entorn immediat. El seu deure és donar la seua classe i abstenir-se de fer o dir res més. El/la mestre/a deu, per tant, suplir l’educació que no es proveïx en la llar sense aportar valors o idees que contaminen a les criatures.

1

Molts de vostès es preguntaran quin és el problema d’aquest punt de vista. Al cap i a la fi, el/la mestre/a ha de transmetre uns coneixements per a alumnes de procedències distintes. Només sent autènticament neutral pot l’el educador exercir la seua funció.

1

Bravo. Una argumentació sense fisures. Lògica i ben exposada. Estaria completament d’acord si no fora per un parell de detalls de no res.

1

En primer lloc, tenim la llei. Sí, amics i amigues: la legislació espanyola (i valenciana, com seria en el meu cas) marca quina és la funció del mestre i quines coses pot o no fer en classe. Repassem de més general a més concret:

1

A) Constitució espanyola de 1978

1

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.

1. Espanya es constituïx en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.

1

Article 9.

1. Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic.

2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups que s’integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

1

TÍTOL I: Dels drets i deures fonamentals

Article 10.

1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altre són fonament de l’ordre polític i de la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractatsi acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya.

1

TÍTOL I

CAPÍTOL SEGON: Drets i llibertats

SECCIÓ 1.ª: Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques

Article 16.

1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació, en les seves manifestacions, que la necessària.

1

Article 20.

1. Es reconeixen i protegeixen els drets:

a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció.

b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.

d) A comunicar o rebre lliurement informació veraça per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici d’aquestes llibertats.

2. L’exercici d’aquests drets no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.

1

Article 27.

1. Tots tenen el dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

2. L’educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals.

1

TÍTOL I

CAPÍTOL TERCER : Dels principis rectors de la política social i econòmica

Article 48.

Els poders públics promouran les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

1

TÍTOL IV. DEL GOVERN I DE L’ADMINISTRACIÓ

Article 103.

1. L’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, *desconcentración i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.

1

1

B) Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE)

1

TÍTOL PRELIMINAR

CAPÍTOL I: Principis i fins de l’educació

Article 1. Principis.

El sistema educatiu espanyol, configurat d’acord amb els valors de la Constitució i assentat en el respecte als drets i llibertats reconeguts en ella, s’inspira en els següents principis:

c) La transmissió i posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, així com que ajudin a superar qualsevol tipus de discriminació.

f) L’orientació educativa i professional dels estudiants, com mitjà necessari per a l’assoliment d’una formació personalitzada, que propiciï una educació integral en coneixements, destreses i valors.

k) L’educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica dels mateixos, així com la no violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

m) La consideració de la funció docent com factor essencial de la qualitat de l’educació, el reconeixement social del professorat i el suport a la seva tasca.

1

Article 2. Fins.

1. El sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució de les següents fins:

a) El ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.

b) L’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

c) L’educació en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dintre dels principis democràtics de convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos.

i) La formació per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en comuna, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles així com l’adquisició de valors que propiciïn el respecte cap als éssers vius i el medi ambient, en particular al valor dels espais forestals i el desenvolupament sostenible.

f) El desenvolupament de la capacitat dels alumnes per a regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per a desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.

k) La preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable i amb capacitat d’adaptació a les situacions canviants de la societat del coneixement.

1

CAPÍTOL II: L’organització dels ensenyaments i l’aprenentatge al llarg de la vida

Article 5. L’aprenentatge al llarg de la vida.

1. Totes les persones han de tenir la possibilitat de formar-se al llarg de la vida, dintre i fora del sistema educatiu, amb la finalitat d’adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves capacitats, coneixements, habilitats, aptituds i competències per al seu desenvolupament personal i professional.

2. El sistema educatiu té com principi bàsic propiciar l’educació permanent. A aquest efecte, prepararà als alumnes per a aprendre per si mateixos i facilitarà a les persones adultes la seva incorporació als diferents ensenyaments, afavorint la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats i activitats.

1

CAPÍTOL III: Currículum

Article 6. Currículum.

1. A l’efecte del disposat en aquesta Llei, s’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascuna dels ensenyaments regulats en la present Llei.

4. Les Administracions educatives establiran el currículum dels diferents ensenyaments regulades en la present Llei, del que formaran part els aspectes bàsics assenyalats en apartats anteriors. Els centres docents desenvoluparan i completaran, si escau, el currículum de les diferents etapes i cicles en ús de la seva autonomia i tal com es recull en el capítol II del títol V de la presentLlei.

1

TÍTOL I: Els Ensenyaments i la seua Ordenació

CAPÍTOL II: Educació primària

Article 16. Principis generals.

1. L’educació primària és una etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics, que es cursaran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat.

2. La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i nenes una educació que permeti afermar el seu desenvolupament personal i el seu propi benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul, així com desenvolupar les habilitats socials, els hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

1

Article 17. Objectius de l’educació primària.

L’educació primària contribuirà a desenvolupar en els nens i nenes les capacitats que els permetin:

a) Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb elles, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.

h) Conèixer i valorar el seu entorn natural, social i cultural, així com les possibilitats d’acció i cura del mateix.

1

TÍTOL III: Professorat

CAPÍTOL I: Funcions del professorat

Article 91. Funcions del professorat.

1. Les funcions del professorat són, entre unes altres, les següents:

c) La tutoria dels alumnes, l’adreça i l’orientació del seu aprenentatge i el recolzo en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies.

1

CAPÍTOL II: Professorat dels diferents ensenyaments

Article 93. Professorat d’educació primària.

2. L’educació primària serà impartida per mestres, que tindran competència en totes les àrees d’aquest nivell. L’ensenyament de la música, de l’educació física, dels idiomes estrangers o d’aquells altres ensenyaments que determini el Govern, prèvia consulta a les Comunitats Autònomes, seran impartides per mestres amb l’especialització o qualificació corresponent.

1

CAPÍTOL IV: Reconeixement, suport i valoració del professorat

Article 104. Reconeixement i suport al professorat.

1. Les Administracions educatives vetllaran per que el professat rebi el tracte, la consideració i el respecte acords amb la importància social de la seva tasca.

1

Article 105. Mesures per al professorat de centres públics.

1. Correspon a les Administracions educatives, respecte del professorat dels centres públics, adoptar les mesures oportunes per a garantir la deguda protecció i assistència jurídica, així com la cobertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets que es derivin del seu exercici professional.

1

TÍTOL V: Participació, autonomia i govern dels centres

CAPÍTOL II: Autonomia dels centres

Article 120. Disposicions generals.

1. Els centres disposaran d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió en el marc de la legislació vigent i en els termes recollits en la present Llei i en les normes que la desenvolupin.

1

1

C) Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana

1

Article 3. Finalitat.

1. D’acord amb l’establert en l’article 2 del Reial decret 1513/2006, de 7 de desembre, l’educació primària té la finalitat de proporcionar a l’alumnat una educació que li permeti afermar el seu desenvolupament personal i el seu propi benestar, adquirir les habilitats culturals bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura en valencià i en castellà, així com els relatius al càlcul; també tracta de desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i estudi, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

1

Article 4. Objectius de l’etapa.

L’educació primària contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permetin:

a. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d’acord amb elles, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania respectant i defensant els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.

c. Desenvolupar una actitud responsable i de respecte pels altres que afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència, així com fomentar actituds que promoguin la convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

i. Conèixer i valorar l’entorn natural, social, econòmic i cultural de la Comunitat Valenciana, situant-lo sempre en el seu context nacional, europeu i universal, així com les possibilitats d’acció i cura del mateix. Iniciar-se, així mateix, en el coneixement de la geografia de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i universal.

o. Desenvolupar tots els àmbits de la personalitat, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol tipus.

1

1

Si s’ha llegit vostè tot aquest totxo, l’enhorabona. Si, a més, ha guanyat vostè nous coneixements i pensa canviar el seu punt de vista, prenga’s vostè un terròs de sucre. Vinga, va, no es talle: se l’ha guanyat.

1

Arriba el moment de repetir la pregunta que ens pertoca: Què és ser mestre?

1

Pot ser que alguns de vostès estiguen familiaritzats amb l’obra de Paulo Freire, un gran pedagog brasiler, cristià de base, autor d’obres tan excel·lents com “Pedagogia de l’oprimit”, el seu llibre més aclamat en el món docent. Freire va fer grans aportacions, però jo em quede amb tres de les seues cites com motor del canvi que suposa l’exercir com mestre:

1

“Mai vaig acceptar que la pràctica educativa hauria de limitar-se només a la lectura de la paraula, a la lectura del text, sinó que hauria d’incloure la lectura del context, la lectura del món”.

1

“Tot acte educatiu és un acte polític”

“En el conflicte entre el poderós i el desposseït, no intervenir no significa ser neutral, sinó posar-se al costat del poderós.”

1

Amb aquesta base, jo vaig acabar de perfilar la meua opinió el tercer any de carrera gràcies a un tipet genial, el meu professor de sociologia d’educació. Un tio normal i corrent, mestre d’una escola rural que ens ensenyava com la teoria es duu a la pràctica. Va demostrar amb fets que un mestre és un membre actiu de l’educació transformadora:

1

El mestre, com a formador de futurs ciutadans, ha d’ensenyar-los a pensar crítica i lliurement; a defensar la democràcia, el seu entorn, la pau, el respecte i la tolerància; a qüestionar els missatges que els llancen els poderosos amb la intenció de absorvir-los al sistema; a aspirar i lluitar per un món millor. És a dir, encara que el mestre gaudisca de l’estatus de funcionari, ha de posicionar-se del costat del feble, que en aquest cas són els treballadors. El mestre educa a la classe treballadora no per a fer-la submissa; l’educa per a ser cada vegada més lliure. El mestre és un garant de l’equitat social i la igualtat d’oportunitats. És el paladí del pensament lliure: un professional ben format que sap col·laborar amb uns altres, que atén a les necessitats d’aquells que li envolten, que acosta el món exterior a la seua aula. És algú que integra i ensenya a integrar. Algú que participa i ensenya a participar. Algú que pensa i ensenya a pensar. Algú que lluita i ensenya a lluitar. I això no ho dic jo ni cap pedagog “marxista passat”: tornen a llegir els extractes legals que els he proporcionat. Quan em vaig incorporar al gremi, jo vaig prometre lleialtat al rei (sic) i fer guardar la Constitució. No me’n isc de les línies marcades per la nostra carta magna, document que alguns tant es malden en ensenyorir-se. No faig més que complir amb el meu deure legal i amb el meu convenciment moral.

1

I per què he decidit parlar avui justament sobre aquest tema? Bo, per a evitar possibles confrontacions no entraré en els detalls. Al cap i a la fi, són vostès mateixos els quals en més d’una ocasió m’han dit que vaja amb compte per donar massa detalls o noms quan he tingut algun incident. Només diré que si de debò estem en un país democràtic que propugna realment el que diu la seua legislació, no hauria de tindre segons quines reunions amb segons quines persones per a parlar sobre què done o com done les meues classes. Sí, pense diferent que tots vostès, senyors rancis dels poders fàctics d’antany, però recorden que, encara que van guanyar la guerra, han perdut el dret a fer segons quines coses. He dit.

1

I això és tot per avui. Tranquils: promet que el pròxim post serà menys dens i més assossegat. Però ni per un instant creguen que els Dies de col·legi han acabat. N’hi hauran més. I per a poder llegir-los hauran de romandre tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal.

1

1

Spanish version

La gran pregunta. El quid de la cuestión. La incertidumbre que, en teoría, guía nuestros pasos.

1

¿Qué es ser maestro?

1

Así abría la asignatura universitaria de didáctica general el primer día de clase nuestra profesora en el curso 2004.

1

Silencios. Miradas. Risitas ahogadas. ¡Qué pregunta tan ridícula! ¿Es que no está claro? Si no lo supiésemos, ¿para qué estaríamos estudiando magisterio? Por favor…

1

Yo prefería callar. Estaba claro que la respuesta tenía trampa. Creía saber la respuesta. Y acerté. Fui de los pocos. Quizás se debiese a que recibí una enseñanza bastante crítica, especialmente fuera de la escuela.

1

La sociedad cree saber cuál es el rol del maestro en la ecuación que es la enseñanza de nuestros futuros ciudadanos. Algunos no se atreven a formularlo en voz alta. Otros, más ruidosos por lo general, exponen su parecer: el maestro y la maestra son formadores del alumnado, en tanto que les transmiten los conocimientos que les harán falta para cuando pasen a formar parte activa de la sociedad y puedan ejercer un oficio. Tácitamente, esta aseveración implica que un/a maestro/a sólo enseña la materia asignada. ¿Cómo va a hablar un maestro de inglés sobre medio ambiente? ¿Debe la maestra de música dar su opinión sobre el aborto? ¿Cómo se atreve el tutor de mi hijo a decir en clase a qué partido político vota?

1

Y es que la mayoría de los padres, de los medios y la totalidad de las instituciones rehuyen de la idea de que el docente, aquel que pasa tanto tiempo con los niños y niñas, sea una persona. Damas y caballeros, les presento al maestro ideal:

1

Y ésta debe ser su máxima: No tengo impresiones ni en un sentido ni en otro.

1

El maestro, criatura amorfa y desprovista de criterio, debe ceñirse exclusivamente a lo que pone en su libro de texto. Poco importa lo que pregunten sus alumnos o lo que suceda en su entorno inmediato. Su deber es dar su clase y abstenerse de hacer o decir nada más. El/la maestro/a debe, por tanto, suplir la educación que no se provee en el hogar sin aportar valores o ideas que contaminen a las criaturas.

1

Muchos de ustedes se preguntarán cuál es el problema de este punto de vista. Al fin y al cabo, el/la maestro/a ha de transmitir unos conocimientos para alumnos de procedencias distintas. Sólo siendo auténticamente neutral puede el el educador ejercer su función.

1

Bravo. Una argumentación sin fisuras. Lógica y bien expuesta. Estaría completamente de acuerdo si no fuera por un par de detalles de nada.

1

En primer lugar, tenemos la ley. Sí, amigos y amigas: la legislación española (y valenciana, como sería en mi caso) marca cuál es la función del maestro y qué cosas puede o no hacer en clase. Repasemos de más general a más concreto:

1

A) Constitución española de 1978

1

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

1

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

1

TÍTULO I: De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

1

TÍTULO I

CAPÍTULO SEGUNDO: Derechos y libertades

SECCIÓN 1.ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria.

1

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

1

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

1

TÍTULO I

CAPÍTULO TERCERO : De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

1

TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

1

1

B) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

1

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I: Principios y fines de la educación

Artículo 1. Principios.

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

1

Artículo 2. Fines.

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

1

CAPÍTULO II: La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida

Artículo 5. El aprendizaje a lo largo de la vida.

1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.

2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.

1

CAPÍTULO III: Currículo

Artículo 6. Currículo.

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley.

4. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente

Ley.

1

TÍTULO I: Las Enseñanzas y su Ordenación

CAPÍTULO II: Educación primaria

Artículo 16. Principios generales.

1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.

2. La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.

1

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria.

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.

1

TÍTULO III: Profesorado

CAPÍTULO I: Funciones del profesorado

Artículo 91. Funciones del profesorado.

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.

1

CAPÍTULO II: Profesorado de las distintas enseñanzas

Artículo 93. Profesorado de educación primaria.

2. La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán competencia en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la especialización o cualificación correspondiente.

1

CAPÍTULO IV: Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado

Artículo 104. Reconocimiento y apoyo al profesorado.

1. Las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.

1

Artículo 105. Medidas para el profesorado de centros públicos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

1

TÍTULO V: Participación, autonomía y gobierno de los centros

CAPÍTULO II: Autonomía de los centros

Artículo 120. Disposiciones generales.

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.

1

1

C) Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana

1

Artículo 3. Finalidad.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, la educación primaria tiene la finalidad de proporcionar al alumnado una educación que le permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura y a la escritura en valenciano y en castellano, así como los relativos al cálculo; también trata de desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.

1

Artículo 4. Objetivos de la etapa.

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

c. Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia, así como fomentar actitudes que promuevan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social.

i. Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cultural de la Comunitat Valenciana, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. Iniciarse, asimismo, en el conocimiento de la geografía de la Comunitat Valenciana, de España y universal.

o. Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo.

1

1

Si se ha leído usted todo este ladrillo, enhorabuena. Si, además, ha ganado usted nuevos conocimientos y piensa cambiar su punto de vista, tómese un terrón de azúcar. Vamos, no se corte: se lo ha ganado.

1

Llega el momento de repetir la pregunta que nos atañe: ¿Qué es ser maestro?

Puede que algunos de ustedes estén familiarizados con la obra de Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, cristiano de base, autor de obras tan sobresalientes como “Pedagogía del oprimido”, su libro más laureado en el mundo docente. Freire hizo grandes aportaciones, pero yo me quedo con tres de sus citas como motor del cambio que supone el ejercer como maestro:

1

“Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo”.

1

“Todo acto educativo es un acto político”

1

“En el conflicto entre el poderoso y el desposeído, no intervenir no significa ser neutral, sino ponerse al lado del poderoso.”

1

Con esta base, yo terminé de perfilar mi opinión el tercer año de carrera gracias a un tipo genial, mi profesor de sociología de educación. Un tío normal y corriente, maestro de una escuela rural que nos enseñaba cómo la teoría se lleva a la práctica. Demostró con hechos que un maestro es un miembro activo de la educación transformadora:

1

El maestro, como formador de futuros ciudadanos, debe enseñarles a pensar crítica y libremente; a defender la democracia, su entorno, la paz, el respeto y la tolerancia; a cuestionar los mensajes que les lanzan los poderosos con tal de absorverlos al sistema; a aspirar y luchar por un mundo mejor. Es decir, aunque el maestro goce del estatus de funcionario, debe posicionarse del lado del débil, que en este caso son los trabajadores. El maestro educa a la clase trabajadora no para hacerla sumisa; la educa para ser cada vez más libre. El maestro es un garante de la equidad social y la igualdad de oportunidades. Es el paladín del pensamiento libre: un profesional bien formado que sabe colaborar con otros, que atiende a las necesidades de aquellos que le rodean, que acerca el mundo exterior a su aula. Es alguien que integra y enseña a integrar. Alguien que participa y enseña a participar. Alguien que piensa y enseña a pensar. Alguien que lucha y enseña a luchar. Y esto no lo digo yo ni ningún pedagogo “marxista trasnochado”: vuelvan a leer los extractos legales que les he proporcionado. Cuando me incorporé al gremio, yo prometí lealtad al rey (sic) y hacer guardar la Constitución. No me salgo de las líneas marcadas por nuestra carta magna, documento que algunos tanto se afanan en adueñarse. No hago más que cumplir con mi deber legal y con mi convencimiento moral.

1

¿Y por qué he decidido hablar hoy justamente sobre este tema? Bueno, para evitar posibles confrontaciones no entraré en detalles. Al fin y al cabo, son ustedes mismos los que en más de una ocasión me han dicho que vaya con cuidado por dar demasiados detalles o nombres cuando he tenido algún incidente. Sólo diré que si de verdad estamos en un país democrático que propugna en serio lo que dice su legislación, no debería tener según qué reuniones con según qué personas para hablar sobre qué doy o cómo doy mis clases. Sí, pienso diferente que todos ustedes, señores rancios de los poderes fácticos de antaño, pero recuerden que, aunque ganaron la guerra, han perdido el derecho a hacer según qué cosas. He dicho.

1

Y esto es todo por hoy. Tranquilos: prometo que el próximo post será menos denso y más sosegado. Pero ni por un instante crean que los Días de colegio han terminado. Habrán más. Y para poder leerlos deberán permanecer tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal.

Anuncis

3 Respostes to “Dies de col·legi (IV) / Días de colegio (IV)”

 1. carmela Says:

  !CARAMBA! QUE RAZÓN TIENES, PERO DE TODO LO QUE HE LEIDO ME QUEDO CON UNA FRASE QUE DICE, MÁS O MENOS, QUE TODOS ESTOS VALORES DEBEN ENSEÑARSE A LA PAR QUE EN EL COLEGIO, EN EL SENO DE LAS FAMILIAS. TÚ SOLO NO PUEDES, NI CREO QUE DEBAS, CARGARTE CON TANTA RESPONSABILIDAD. EDUCAR EN LA ESCUELA ES, EFECTIVAMENTE, NO SÓLO DARLES CLASES DE GIMNASIA, O CIENCIAS, PERO LA BASE ESTÁ EN QUE LAS FAMILIAS SEAN CONSCIENTES DE SU PAPEL EN LA EDUCACIÓN DEL NIÑO. MUCHAS VECES A LOS PADRES LES “MOLESTA” QUE EL MAESTRO “SE CUELE” EN UN ESPACIO QUE CREEN QUE SÓLO ES DE ELLOS. YA SÉ QUE ESTÁN EQUIVOCADOS, PERO SO PENA QUE VEAS BUENA TIERRA, EL SEMBRAR A VECES NO HACE MÁS QUE CONFUNDIR AL CHAVAL. SIGUE DANDO TUS CLASES COMO CREAS QUE DEBES HACERLO, PERO CON EL RELAJO QUE DÁ EL DAR A CADA CUAL LO QUE NECESITE, SIN EXTRALIMITAR TU FUNCIÓN A LO QUE NO TE CONFIERA TU PUESTO.

 2. Tono Says:

  Impressionant…al mateix temps que extens xD. Però sense cap dubte un dels millors. Estic d’acord amb la companya, quina raó tens!. Tant de bó seria que tots el professors pensaren igual que tu i no prengueren la seua plaça com a un cómode tron de per vida, des de el qual es dediquen a seguir la lliçó al peu de la lletra, sense preocupar-se de les veritables necessitats d’una futura societat en decadència.

 3. Impulso Says:

  Bueno, tras el mal sabor de boca que se me quedó, cuando comentamos de viva voz esta entrada en tu blog, he intentado sacar tiempo para leérmela entera. Y hurra por mi, lo he conseguido.

  Me sorprende que sea necesario recalcar la importancia de los profesionales de la enseñanza, y que haya que decir que se les debe respeto, y apoyo social, pero mucho me temo que cada vez se ha de recordar a más gente.

  Otro punto que me ha perecido interesante es el que habla acerca de educar en el respeto y apoyo a los discapacitados. Yo estudié EGB en un centro en el que se procuraba la integración de los niños discapacitados, y para mí siempre ha sido natural compartir con ellos mi vida diaria, así que me enerva ver un anuncio en que un niño flipa por ver en una gasolinera a un chaval en silla de ruedas, y encima su estúpida madre le ríe las gracias.

  Vamos que no todos los colegios educan bajo las mismas condiciones, no incumplen ninguna regla… pero tampoco las cumplen todas.

  Espero que tu pugna por la mejora de la enseñanza y el cumplimiento de la ley se vea recompensada. -Qué “legalbueno” eres ;)-

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: