Archive for Març de 2011

Micro-pensaments (11) / Micro-pensamientos (11)

31 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

La gent dels bancs són acollonants: són els primers a demanar que es retallen els sous, però les seues primes milionàries no es toquen. En temps de crisi, són els únics que guanyen. Ja ho diu el refrany: “En casa del herrero, cuchillo de palo”. I l’exemple més quotidià l’he viscut avui: l’encarregat d’un banc del meu poble intenta sempre col·locar-me algun pla o préstec, mentre que ell condueix un cotxe de fa 20 anys. Fotre, tan bo no serà el pla si per a tu no el vols!

1

1

Spanish version

La gente de los bancos son acojonantes: son los primeros en pedir que se recorten los sueldos, pero sus primas millonarias no se tocan. En tiempos de crisis, son los únicos que ganan. Ya lo dice el refrán: “En casa del herrero, cuchillo de palo”. Y el ejemplo más cotidiano lo he vivido hoy: el encargado de un banco de mi pueblo intenta siempre colocarme algún plan o préstamo, mientras que él conduce un coche de hace 20 años. Joder, ¡tan bueno no será el plan si para ti no lo quieres!

Dies de col·legi (V) / Días de colegio (V)

29 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Siguem realistes, amics i amigues:

En el col·legi fem el que podem. Però als més menuts els educa tota la tribu. Tot el que es fa en l’escola no serveix de res si una vegada fora, no es reforça.

1

Al seu torn, el col·legi no és un organisme aïllat: el que ocorre en el seu entorn més immediat o ens arriba per mig dels mitjans, influeix en el que ocorre dins de les aules.

1

Així que m’agradaria posar l’accent en la importància que tenen els mitjans a l’hora d’educar als nostres ciutadans més joves. Perquè moltes vegades se’ls eximeix de tota responsabilitat, quan en realitat suposen un factor de vital rellevància en el seu desenvolupament. Com exemple, el següent:

1

Anunci espanyol de Cola Cao: si compres el producte et regalen… el micròfon per a cantar el karaoke dels 40 principales! Per fi!

(more…)

Dies de col·legi (IV) / Días de colegio (IV)

22 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

La gran pregunta. El quid de la qüestió. La incertesa que, en teoria, guia els nostres passos.

1

Què és ser mestre?

1

Així obria l’assignatura universitària de didàctica general el primer dia de classe la nostra professora en el curs 2004.

1

Silencis. Mirades. Rialletes ofegades. Quina pregunta tan ridícula! És que no està clar? Si no ho sabéssim, para què estaríem estudiant magisteri? Per favor…

1

Jo preferia callar. Estava clar que la resposta tenia trampa. Creia saber la resposta. I vaig encertar. Vaig ser dels pocs. Potser es degués al fet que vaig rebre un ensenyament bastant crític, especialment fora de l’escola.

1

La societat creu saber quin és el rol del mestre en l’equació que és l’ensenyament dels nostres futurs ciutadans. Alguns no s’atreveixen a formular-lo en veu alta. Uns altres, més sorollosos en general, exposen el seu parer: el mestre i la mestra són formadors de l’alumnat, mentre que els transmeten els coneixements que els faran mancada per a quan passen a formar part activa de la societat i puguen exercir un ofici. Tàcitament, aquesta asseveració implica que un/a mestre/a només ensenya la matèria assignada. Com va a parlar un mestre d’anglès sobre medi ambient? Deu la mestra de música donar la seua opinió sobre l’avortament? Com s’atreveix el tutor del meu fill a dir en classe a quin partit polític vota?

1

I és que la majoria dels pares, dels mitjans i la totalitat de les institucions fugen de la idea que el docent, aquell que passa tant temps amb els xiquets i xiquetes, siga una persona. Dames i cavallers, els presente al mestre ideal:

1

I aquesta ha de ser la seua màxima: No tinc impressions ni en un sentit ni en un altre.

1

El mestre, criatura amorfa i desproveïda de criteri, ha de cenyir-se exclusivament al que posa en el seu llibre de text. Poc importa el que pregunten els seus alumnes o el que succeeixi en el seu entorn immediat. El seu deure és donar la seua classe i abstenir-se de fer o dir res més. El/la mestre/a deu, per tant, suplir l’educació que no es proveïx en la llar sense aportar valors o idees que contaminen a les criatures.

1

Molts de vostès es preguntaran quin és el problema d’aquest punt de vista. Al cap i a la fi, el/la mestre/a ha de transmetre uns coneixements per a alumnes de procedències distintes. Només sent autènticament neutral pot l’el educador exercir la seua funció.

1

Bravo. Una argumentació sense fisures. Lògica i ben exposada. Estaria completament d’acord si no fora per un parell de detalls de no res.

1

En primer lloc, tenim la llei. Sí, amics i amigues: la legislació espanyola (i valenciana, com seria en el meu cas) marca quina és la funció del mestre i quines coses pot o no fer en classe. Repassem de més general a més concret:

(more…)

Pause

17 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Lamente haver d’ajornar l’entrada que tenia per a avui al dimarts que ve. Per favor, com compensació, gaudeixin d’aquests moments musicals a càrrec dels Flight of the Conchords, el millor grup neozelandés de la història:

1

Hurt feelings

(more…)

I ja en duguem 200 / Y ya llevamos 200

15 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Qui ho anava a dir! Ja hem arribat a les 200 entrades del bloc. Potser amb més pena que glòria i amb un futur incert, però ací seguim.

1

En aquests 200 textos hem parlat de tot un poc: corrupció, dibuixos animats, concerts, moda, mitjans de comunicació, manifestacions, anècdotes, conspiracions, teories, ensenyament, frikades, sèries de tele, revolucions, lleis polèmiques, festivitats, micro-pensaments i altres bajanades. Bona prova d’això són els quasi 900 comentaris i les més de 35.700 visites que ha tingut SyG fins a la data.

1

Tanmateix, considere que 200 entrades no són massa per a més de 2 anys d’activitat. I és que, encara que no ho vaig celebrar com va ocórrer amb el primer aniversari, SyG va complir al novembre 2 anys. En un parell de mesos, ja tindrà l’edat legal per a dur-lo a un cole, a la classe d’Infantil.

1

A causa del meu “descontentament”, he pensat llançar una proposta molt arriscada. Quelcom que, si no qualla, pot fer-me quedar com el cul, la veritat siga aquesta. Ací va: amb motiu d’aquest post, he decidit obrir les portes del bloc a tots i totes interessats a publicar alguna cosa.

1

Comptat i debatut: cerque col·laboradors. Els interessats no tenen per què convertir-se en una sort d’escriptor puntual per a una secció. No: si alguna vegada ha volgut escriure sobre alguna cosa i que siga publicat en la xarxa, aquesta és la seua ocasió. Té igual si ha comentat alguna vegada o no o si ja té un bloc propi i li apeteix vanar-se d’haver aportat alguna cosa a aquest projecte.

1

Això si: el fet que aquest bloc es convertisca en un espai públic no vol dir que tinguen carta blanca. Dit d’altra manera: no es publicarà res que se’n isca de la “línia editorial” del bloc. Potser vostè vulga fer un post humorístic sobre algun anime que haja vist fa poc. Val, correcte. Però si és vostè la reencarnació de Millán Astray, abstinga’s d’enviar-me res.

1

Altre factor a tenir en compte és l’idioma de la redacció: per motius obvis, només agafaria articles en català o en castellà i estaria obert a la possibilitat d’acceptar alguna cosa en anglès (pensen que les traduccions correrien del meu compte, així que siguen considerats). L’extensió dels textos tampoc la tinc clara, però crec que entre 1 i 3 fulls de word o oppen office ja estarien bé, no?

1

Deixar clar també que, encara que es puguen fer referències, se cerca material 100% genuí. No vagen a plagiar res. Si agafen alguna cosa d’on siga, citen les seues fonts i procuren ser el més originals possible.

1

I finalment, assenyalar que açò ho farien per amor a l’art i per la quantitat de pit que podrien traure al dir “pots trobar un post meu en aqueix gran bloc que és SyG”. Si esperen una remuneració pel seu treball, compte no es peguen amb la porta en el cul a l’eixir.

1

I res més! Si estan interessats, facen-m’ho saber mitjançant els comentaris de qualsevol entrada (preferiblement aquesta, però bé) i entraríem en contacte per a tancar detalls.

1

Ja ho saben! SyG wants you! Participa! Pren la paraula! La democràcia arriba a la bloggosfera! Que tots sàpien el que et passa pel bolet! En SyG, els teus desvaris són nostre sustente! I per a més precs i súpliques, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

¡Quién lo iba a decir! Ya hemos llegado a las 200 entradas del blog. Quizás con más pena que gloria y con un futuro incierto, pero aquí seguimos.

1

En estos 200 textos hemos hablado de todo un poco: corrupción, dibujos animados, conciertos, moda, medios de comunicación, manifestaciones, anécdotas, conspiraciones, teorías, enseñanza, frikadas, series de tele, revoluciones, leyes polémicas, festividades, micro-pensamientos y demás sandeces. Buena prueba de ello son los casi 900 comentarios y las más de 35.700 visitas que ha tenido SyG hasta la fecha.

1

Aun así, considero que 200 entradas no son demasiadas para más de 2 años de actividad. Y es que, aunque no lo celebré como ocurrió con el primer aniversario, SyG cumplió en noviembre 2 años. En un par de meses, ya tendrá la edad legal para llevarlo a un cole, a la clase de Infantil.

1

Debido a mi “descontento”, he pensado lanzar una propuesta harto arriesgada. Algo que, si no cuaja, puede hacerme quedar como el culo, la verdad sea dicha. Ahí va: con motivo de este post, he decidido abrir las puertas del blog a todos y todas interesados en publicar algo.

1

En resumidas cuentas: busco colaboradores. Los interesados no tienen por qué convertirse en una suerte de escritor puntual para una sección. No: si alguna vez ha querido escribir sobre algo y que sea publicado en la red, ésta es su ocasión. Da igual si ha comentado alguna vez o no o si ya tiene un blog propio y le apetece pavonearse de haber aportado algo a este proyecto.

1

Eso sí: el que este blog se convierta en un espacio público no quiere decir que tengan carta blanca. Dicho de otra manera: no se publicará nada que se salga de la “línea editorial” del blog. Quizás usted quiera hacer un post humorístico sobre algún anime que haya visto hace poco. Vale, correcto. Pero si es usted la reencarnación de Millán Astray, absténgase de enviarme nada.

1

Otro factor a tener en cuenta es el idioma de la redacción: por motivos obvios, sólo cogería artículos en catalán o en castellano y estaría abierto a la posibilidad de aceptar algo en inglés (piensen que las traducciones correrían de mi cuenta, así que sean considerados). La extensión de los textos tampoco la tengo clara, pero creo que entre 1 y 3 hojas de word u oppen office ya estarían bien, ¿no?

1

Dejar claro también que, aunque se puedan hacer referencias, se busca material 100% genuino. No vayan a plagiar nada. Si cogen algo de donde sea, citen sus fuentes y procuren ser lo más originales posible.

1

Y por último, señalar que esto lo harían por amor al arte y por la cantidad de pecho que podrían sacar al decir “puedes encontrar un post mío en ese gran blog que es SyG”. Si esperan una remuneración por su trabajo, cuidado no se peguen con la puerta en el culo al salir.

1

¡Y nada más! Si están interesados, háganmelo saber a través de los comentarios de cualquier entrada (preferiblemente ésta, pero bueno) y entraríamos en contacto para cerrar detalles.

1

¡Ya lo saben! SyG wants you! ¡Participa! ¡Toma la palabra! ¡La democracia llega a la bloggosfera! ¡Que todos sepan lo que te pasa por la mollera! ¡En SyG, tus desvaríos son nuestro sustento! Y para más ruegos y súplicas, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Senyor pirotècnic

10 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Ja estan ací un any més les Falles. Només pense dir dues coses (no vull donar-li la satisfacció als fallers de tindre protagonisme en aquest bloc).

1

Primer:

1

Segon:

1

Doncs això mateix. Sense res més a dir, em retire. I estiguen atents, que la setmana que ve haurà alguna cosa especial. Romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Ya están aquí un año más las Fallas. Sólo pienso decir dos cosas (no quiero darle la satisfacción a los falleros de tener protagonismo en este blog).

1

Primero:

1

Segundo:

1

Pues eso. Sin nada más que decir, me retiro. Y estén atentos, que la semana que viene habrá algo especial. ¡Permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

8 de març / 8 de marzo

8 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Doncs sí, hui és 8 de març i els més despistats han de saber que hui és el dia de la dona. Alguns es preguntaran d’on ve aquesta data tan assenyalada en el calendari, doncs bé, ací va:

1

El 8 de març de 1908, treballadores del sector tèxtil de la fàbrica Cotton de Nova York es van declarar en vaga per a reivindicar millores en les seues condicions de treball. Davant de la negativa del patró d’atendre les seues reivindicacions, es van tancar en la fàbrica.

1

Al poc de temps, es va declarar un incendi en la factoria i totes les treballadores van morir.

1

En 1910, durant la II Conferència de Dones Socialistes, es va decidir proposar el 8 de març com a data per a reivindicar els drets de les dones.

1

La simbolització per mitjà del color morat de la lluita feminista es deu a les peces de roba que portaven aquelles treballadores.

1

Així que ja sabeu: encara que alguns no es vulguen assabentar, les dones són iguals a nosaltres en drets, deures i llibertats. La lluita encara no ha acabat; hem de seguir endavant per a aconseguir la verdadera igualtat. I la igualtat no s’aconsegueix només amb paraules, fan falta fets, així que mobilitzeu-vos: vosaltres que podeu (no com jo, que estic atrapat ací), aneu a la manifestació del Dia de la Dona Treballadora a les 19:30 en la Glorieta (Parterre) a València.

(more…)

Dies de col·legi (III) / Días de colegio (III)

3 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

S’han adonat que tots els col·legis són normals i iguals around the world? Joaquín Reyes ho explica de meravella:

1

En línies generals, és tot cert. Especialment, dos punts:

– Les “frasecicas” se segueixen usant, són les mateixes i segueixen donant baixó. Increïblement efectives.

– Els xavals segueixen picant amb allò d’examen i control: jo els faig exàmens, però van més tranquils perquè els anomene controls. Funciona.

1

I res més per avui. La setmana que ve, canviem radicalment de tema, mes res temen perquè els Dies de col·legi tornaran. Dimarts vinent parlarem de la censura televisiva. Ja saben: romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

¿Se han dado cuenta de que todos los colegios son normales e iguales around the world? Joaquín Reyes se lo explica de maravilla:

1

En líneas generales, es todo cierto. En especial, dos puntos:

– Las frasecicas se siguen usando, son las mismas y siguen dando bajón. Increíblemente efectivas.

– Los chavales siguen picando con lo de examen y control: yo les hago exámenes, pero van más tranquilos porque les llamo controles. Funciona.

1

Y nada más por hoy. La semana que viene, cambiamos radicalmente de tema, mas nada teman porque los Días de colegio volverán. El martes hablaremos de la censura televisiva. Ya saben: ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

En una galàxia no tan, tan llunyana (II) / En una galaxia no tan, tan lejana (II)

1 Març 2011

*Entrada bilingüe*

Catalan version

No sé molt bé el perquè, però últimament no faig més que trobar-me amb grandiosos vídeos sobre Star Wars. Alguns són autèntiques joies bastant famoses (com el de l’anunci del Volkswagen), però uns altres són perletes poc conegudes que vull compartir:

1

Comencem amb el vídeo del cotxe de marres…

1

… i les seues escenes falses i eliminades.

1

D’altra banda tenim Troops, el reality show que ensenya el dia a dia d’una patrulla de soldats imperials:

1

S’imaginen què passaria si en els pobles existiren les armes làser? Deixen d’imaginar i observen:

1

I per a acabar, què pensava Kenobi en realitat de la seu padawan?

1

Tremend.

1

I això és tot per avui, que vaig curt de temps. El dijous tornem amb altra actualització, tot i que encara no sé sobre què. Fins a llavors, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

No sé muy bien el porqué, pero últimamente no hago más que encontrarme con grandiosos vídeos sobre Star Wars. Algunos son auténticas joyas bastante famosas (como el del anuncio del Volkswagen), pero otros son perlitas poco conocidas que quiero compartir:

1

Comencemos con el vídeo del coche de marras…

1

… y sus tomas falsas y eliminadas.

1

Por otro lado tenemos Troops, el reality show que enseña el día a día de una patrulla de soldados imperiales:

1

¿Se imaginan qué pasaría si en los pueblos existiesen las armas láser? Dejen de imaginar y observen:

1

Y para acabar, ¿qué pensaba Kenobi en realidad de su padawan?

1

Tremendo.

1

Y eso es todo por hoy, que voy pillado de tiempo. El jueves volvemos con otra actualización, aunque todavía no sé sobre qué. Hasta entonces, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!