Calfant motors / Calentando motores

*Entrada bilingüe*

Catalan version

En fi, camarades: S’aproxima el 29 de setembre, dia en el qual estem cridats i cridades a manifestar-nos pels nostres drets com classe. La vaga general és l’única forma de lluitar per a preservar el que tant esforç els va costar aconseguir als nostres predecessors. Però no em vull allargar: preferisc que siguen uns altres més eloqüents els quals tracten de convèncer-los de per què han de participar en la vaga. Espere que els servisca per a aclarir dubtes i animar-los a eixir al carrer:

1

1er Sobren Raons!, campanya d’Esquerra Unida

1

Per l’ocupació!Per una eixida social a la crisi!Per l’èxit de la Vaga General!

1

Quasi 5 milions de persones en atur, congelació de les pensions i augment de l’edat de jubilació en un futur pròxim, retallades salarials i socials, acomiadament fàcil i barat, més poder per als empresaris…. En aquesta crisi, els quals treballem i, amb nosaltres la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes, poc hem tingut a veure, però som qui estem pagant les conseqüències.

La crisi econòmica que estem patint és una crisi del sistema capitalista agreujada per les ànsies especulatives del capital financer (bancs, fons d’inversió, asseguradores.- etc.). En Espanya, la crisi és molt més greu perquè existeix un model econòmic pervers, defensat tant pel PSOE com pel PP, basat en l’especulació i la corrupció, amb baixos salaris i escassa protecció social, pèrdua de drets per als treballadors i les treballadores i endeutament de les famílies i les menudes empreses, entre altres coses. Aquesta és la causa principal que l’atur siga el doble que a Europa.

El gran capital financer aprofita la crisi per a consolidar el seu domini, reduir els salaris i les pensions, retallar encara més el pobre Estat de Benestar que existeix a Espanya, atacant el públic, i afeblir la democràcia. El Govern de Rodríguez Zapatero s’ha agenollat enfront d’aqueixes exigències i aplica un dur programa d’ajustament, que redueix salaris en el conjunt de la funció pública i congela les pensions; aplica una reforma laboral que abarateix l’acomiadament i ataca conquestes històriques dels treballadors i treballadores, i lliura la meitat de l’estalvi del país als banquers amb la privatització de les Caixes d’Estalvi.

El Govern diu que aquestes mesures són inevitables, però això no és cert. Hi ha altra forma d’eixir de la crisi, donant suport l’economia real i creant ocupació.

El Govern diu que ho exigeixen els mercats, però, almenys, hauria d’explicar qui són aqueixos mercats, perquè tenen noms i cognoms ben concrets. Són els grans banquers (Botí, per exemple, a Espanya), i qui controlen els grans fons d’inversió. Ells especulen contra el deute, controlen el FMI, i imposen el consens de Brussel·les (del que participen tant el PSOE com el PP) per a aplicar les polítiques neoliberals en tots els països de la UE.

I això enfront de la immensa majoria de la població, especialment treballadors i pensionistes. El Govern té una especial responsabilitat perquè traeix a la seua base social i a molts dels quals li han votat. S’ha convertit en “el ganxo d’esquerra” del neoliberalisme contra els treballadors.

Però no cal caure en la desesperança, existeix alternativa.

Una alternativa que es basa en una eixida social de la crisi i en la mobilització per a conquistar-la. Per això, Esquerra Unida ha vingut defensant la necessitat d’una Vaga General i, ara, una vegada convocada pels sindicats de classe, treballa perquè siga un èxit i, així, detenir l’ofensiva del neoliberalisme.

1

Esquerra Unida proposa:

1

– Prioritàriament, treball per a tots amb drets. Plena protecció en cas d’atur.

1

– Que paguen més qui més tenen per a crear ocupació i finançar serveis, pensions i protecció social, públics i avançats, mitjançant una fiscalitat progressiva.

1

– Suport a l’economia real, ajudant a menudes empreses i autònoms, sota criteris de creació d’ocupació i desenvolupament sostenible, creant i enfortint un sector públic que lidere la transformació del model productiu. La Banca pública com necessitat.

1

– Regeneració democràtica mitjançant la participació ciutadana. Control democràtic de l’economia i les empreses. Mateixos drets i deures. Cap discriminació. Llei electoral justa.

1

2on Entrevista a Laurita en l’edició digital del Jueves

1

http://www.eljueves.es/2010/09/27/laurita_que_cono_hago_punetero_29-s.html

1

3er Jo vaig per Almudena Grandes

1

Perquè no vull que els meus fills visquen pitjor del que he viscut jo. Perquè no és just que els treballadors paguen el compte d’una crisi que ha enriquit als seus responsables. Perquè aquest Govern no ha reinstaurat l’impost sobre el patrimoni, no ha gravat a les grans fortunes, no ha incrementat el tipus impositiu de les Sicav, on els més rics inverteixen els diners que els sobra per a contribuir a les despeses de l’Estat amb un miserable 1%, i a canvi, ha castigat als més febles amb una reforma laboral inadmissible. Perquè no es pot admetre que un empresari acomiade als seus empleats amb quatre dies d’antelació, solament perquè “preveu” pèrdues per al pròxim exercici, estalviant-se de passada més del 50% de la indemnització. Però, a més, perquè la crisi està servint per a emmascarar un canvi de cicle destinat a liquidar l’Estat de benestar. Perquè si no hem estat capaços d’exportar el nostre progrés als treballadors de les grans potències emergents, com Xina i l’Índia, el que ens espera és la importació de les seues espantoses condicions de treball. Perquè Occident ja ha recordat que esclavitzant a la gent es guanya molt més diners. Perquè darrere de les retallades de drets laborals, vindran els de drets civils. Perquè sempre haurà una agència qualificadora, o un premi Nobel, que proclame que les reculades són imprescindibles per a avançar.

1

I, sobretot, perquè diguen el que diguen Zapatero, Salgado o el sursuncorda, els treballadors som el motor de l’economia. Perquè ni els bancs, ni les multinacionals, ni les grans cadenes poden subsistir sense nosaltres. Perquè si nosaltres parem, es para tot. Perquè hem heretat, juntament amb els nostres cognoms, l’experiència que no existeix altra manera de protegir els nostres drets. Per tot això, jo vaig a la vaga general del 29 de setembre.

1

4rt El propi president ens dóna raons per a anar a la vaga:

1

Ja ho saben. Actuen en consciència. Jo, per descomptat, ho faré: ens veem el 29 en els piquets i en la manifestació de València, que serà a les 19 hores en la Plaça de Sant Agustí. I per a més posts a favor de la classe obrera, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

En fin, camaradas: Se aproxima el 29 de septiembre, día en el que estamos llamados y llamadas a manifestarnos por nuestros derechos como clase. La huelga general es la única forma de luchar para preservar lo que tanto esfuerzo les costó conseguir a nuestros predecesores. Pero no me quiero alargar: prefiero que sean otros más elocuentes los que traten de convencerles de por qué deben participar en la huelga. Espero que les sirva para despejar dudas y animarles a salir a la calle:

1

¡Sobran Razones!, campaña de Izquierda Unida

1

¡Por el empleo!¡Por una salida social a la crisis!¡Por el éxito de la Huelga General!

1

Casi 5 millones de personas en paro, congelación de las pensiones y aumento de la edad de jubilación en un futuro próximo, recortes salariales y sociales, despido fácil y barato, más poder para los empresarios…. En esta crisis, los que trabajamos y, con nosotros la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, poco hemos tenido que ver, pero somos quiénes estamos pagando las consecuencias.

La crisis económica que estamos padeciendo es una crisis del sistema capitalista agravada por las ansias especulativas del capital financiero (bancos, fondos de inversión, aseguradoras.- etc.). En España, la crisis es mucho más grave porque existe un modelo económico perverso, defendido tanto por el PSOE como por el PP, basado en la especulación y la corrupción, con bajos salarios y escasa protección social, pérdida de derechos para los trabajadores y las trabajadoras y endeudamiento de las familias y las pequeñas empresas, entre otras cosas. Esta es la causa principal de que el paro sea el doble que en Europa.

El gran capital financiero aprovecha la crisis para consolidar su dominio, reducir los salarios y las pensiones, recortar aún más el pobre Estado de Bienestar que existe en España, atacando lo público, y debilitar la democracia. El Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha arrodillado frente a esas exigencias y aplica un duro programa de ajuste, que reduce salarios en el conjunto de la función pública y congela las pensiones; aplica una reforma laboral que abarata el despido y ataca conquistas históricas de los trabajadores y trabajadoras, y entrega la mitad del ahorro del país a los banqueros con la privatización de las Cajas de Ahorro.

El Gobierno dice que estas medidas son inevitables, pero eso no es cierto. Hay otra forma de salir de la crisis, apoyando la economía real y creando empleo.

El Gobierno dice que lo exigen los mercados, pero, al menos, debería explicar quiénes son esos mercados, porque tienen nombres y apellidos bien concretos. Son los grandes banqueros (Botín, por ejemplo, en España), y quienes controlan los grandes fondos de inversión. Ellos especulan contra la deuda, controlan el FMI, e imponen el consenso de Bruselas (del que participan tanto el PSOE como el PP) para aplicar las políticas neoliberales en todos los países de la UE.

Y ello frente a la inmensa mayoría de la población, especialmente trabajadores y pensionistas. El Gobierno tiene una especial responsabilidad porque traiciona a su base social y a muchos de los que le han votado. Se ha convertido en el “gancho de izquierda” del neoliberalismo contra los trabajadores.

Pero no hay que caer en la desesperanza, existe alternativa.

Una alternativa que se basa en una salida social de la crisis y en la movilización para conquistarla. Por eso, Izquierda Unida ha venido defendiendo la necesidad de una Huelga General y, ahora, una vez convocada por los sindicatos de clase, trabaja para que sea un éxito y, así, detener la ofensiva del neoliberalismo.

1

Izquierda Unida propone:

1

– Prioritariamente, trabajo para todos con derechos. Plena protección en caso de paro.

1

– Que paguen más quienes más tienen para crear empleo y financiar servicios, pensiones y protección social, públicos y avanzados, mediante una fiscalidad progresiva.

1

– Apoyo a la economía real, ayudando a pequeñas empresas y autónomos, bajo criterios de creación de empleo y desarrollo sostenible, creando y fortaleciendo un sector público que lidere la transformación del modelo productivo. La Banca pública como necesidad.

1

– Regeneración democrática mediante la participación ciudadana. Control democrático de la economía y las empresas. Mismos derechos y deberes. Ninguna discriminación. Ley electoral justa.

1

Entrevista a Laurita en la edición digital del Jueves

1

http://www.eljueves.es/2010/09/27/laurita_que_cono_hago_punetero_29-s.html

1

Yo voy por Almudena Grandes

1

Porque no quiero que mis hijos vivan peor de lo que he vivido yo. Porque no es justo que los trabajadores paguen la cuenta de una crisis que ha enriquecido a sus responsables. Porque este Gobierno no ha reinstaurado el impuesto sobre el patrimonio, no ha gravado a las grandes fortunas, no ha incrementado el tipo impositivo de las Sicav, donde los más ricos invierten el dinero que les sobra para contribuir a los gastos del Estado con un mísero 1%, y a cambio, ha castigado a los más débiles con una reforma laboral inadmisible. Porque no se puede admitir que un empresario despida a sus empleados con cuatro días de antelación, solo porque “prevé” pérdidas para el próximo ejercicio, ahorrándose de paso más del 50% de la indemnización. Pero, además, porque la crisis está sirviendo para enmascarar un cambio de ciclo destinado a liquidar el Estado de bienestar. Porque si no hemos sido capaces de exportar nuestro progreso a los trabajadores de las grandes potencias emergentes, como China y la India, lo que nos espera es la importación de sus espantosas condiciones de trabajo. Porque Occidente ya ha recordado que esclavizando a la gente se gana mucho más dinero. Porque detrás de los recortes de derechos laborales, vendrán los de derechos civiles. Porque siempre habrá una agencia calificadora, o un premio Nobel, que proclame que los retrocesos son imprescindibles para avanzar.

1

Y, sobre todo, porque digan lo que digan Zapatero, Salgado o el sursuncorda, los trabajadores somos el motor de la economía. Porque ni los bancos, ni las multinacionales, ni las grandes cadenas pueden subsistir sin nosotros. Porque si nosotros paramos, se para todo. Porque hemos heredado, junto con nuestros apellidos, la experiencia de que no existe otra manera de proteger nuestros derechos. Por todo eso, yo voy a la huelga general del 29 de septiembre.

1

4º El propio presidente nos da razones para ir a la huelga:

1

Ya lo saben. Actúen en conciencia. Yo, desde luego, lo haré: nos vemos el 29 en los piquetes y en la manifestación de Valencia, que será a las 19 horas en la Plaza de San Agustín. ¡Y para más posts a favor de la clase obrera, permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

2 Respostes to “Calfant motors / Calentando motores”

  1. Observador subjetivo Says:

    Os invito a conocer las razones por las que apoyo la huelga general:

    http://observadorsubjetivo.blogspot.com/2010/09/huelga-huelga-huelga-huelga-general.html

  2. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

    Gracias por tu comentario y por tu aportación, O.S. Esperemos que la gente reaccione a tiempo y nos movilicemos en masa. Pásate más a menudo, que aquí serás bien recibido. ¡Salud!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: