Regust agredolç / Regusto agridulce

*Entrada bilingüe*

Catalan version

I bé, ahir va acabar Lost. Sembla que va ser fa 2 mesos que vaig començar a veure-la… Ah, no, espera, que sí que va ser fa 2 mesos. Tanmateix, crec que s’han dir un parell de coses després de la reacció d’alguns fanses (entre els quals em vaig incloure fins que se’m va passar el calentó).

1

Ho admet: la mala llet que em va suposar que quedaren preguntes sense resposta, va fer que no valorara el bo que va tenir el final. Això sí, com em vaig anar a currar primerenc i vaig tornar a casa tard de l’autoescola, vaig tenir temps de reflexionar sobre el tema. I dic reflexionar i no discutir perquè sembla que en aquesta santa vall ni déux veia Lost… En fi, procedim:

1

Què sabem de la sèrie després del final?

Doncs, el que queda clar de la conversa entre Jack i el seu pare és que la realitat alternativa en realitat és alguna mena de purgatori, un món creat pels protagonistes per a poder reunir-se després de les seues morts, ja foren abans o després que la de Jack, el salvador de l’illa. Al cap i a la fi, com diu Christian Sephard: “l’important no és quan, sinó on estan.”

1

En qualsevol cas, després del sacrifici de Jack, Hurley i Ben passen a ser els nous Jacob i Richard i Lapidus, Miles, Richard, Kate, Sawyer i Claire tornen a casa amb l’avió de l’Ajira. A més, sembla bastant probable que Desmond puga tornar a casa gràcies a que Hurley puga canviar les regles com nou guardià de l’illa.

1

De la conversa que mantenen Hugo i Ben s’extrau, a més, que ambdós van fer una bona labor i, que si Hurley està “en el purgatori”, el més plausible és que ell també trobara un candidat.

1

És a dir: una sèrie de personatges trencats i perduts viu una experiència que els canvia per a sempre. Tots es guareixen gràcies al poder de l’amistat i de l’amor i es retroben per a transcendir després de la mort, sense importar la seua fe (la vidriera de l’església té símbols de les religions majoritàries del món). LIlla es converteix, per tant, un símbol de l’aïllament (motiu per que Jacob triava als seus candidats) i perd importància pel que fa a la història principal, que és la dels personatges. Per tant, un final adequat i emotiu per a una gran sèrie, que possiblement estiga fet així perquè els losties puguem seguir especulant sobre l’illa ad eternum.

1

Quins dubtes em queden llavors?

De totes maneres, àdhuc tractant de repetir-me açò mateix com un mantra, seguisc volent saber una sèrie de coses. Per què? Doncs perquè o no sóc un filòsof o perquè sóc un tafaner. En qualsevol cas, imagine que dubtes ens queden a tots:

– Suposem per l’explicació de Jacob que l’illa fa de tap al mal que amenaça al món, però què és exactament l’illa?

– Quines són les regles que mantenien la lluita entre Jacob i el seu germà?

– Per què no es diu en cap moment el nom del monstre de fum? I què és el monstre exactament? És el mal que ens aguaita i per això no ha de deixar l’illa?

– Qui va descobrir l’illa i va decidir crear als seus guardians?

– Seran alliberats els morts que murmuren en l’illa, com Michael?

– Era una norma de Jacob el qual no es poguera tenir fills en l’illa?

– Per què Ben es queda en la porta de l’església? És perquè sap que pot anar a l’infern pels seus crims o perquè vol passar més temps amb Alex i compensar-la?

1

Però el que més em va corcar i em va fer indignar-me al final de la sèrie va ser no saber què passa amb la Dharma Iniciative i l’Equació Valenzetti. Parlem d’això:

1

La Dharma Iniciative i l’Equació Valenzetti

Des que es va descobrir què havia en l’escotilla de l’estació Swan en la 2ª temporada, la gent es preguntava què era la Dharma i què feia en l’illa. El misteri es va resoldre amb un dels jocs que es van fer entre temporades:

1

En resum: després de la crisi dels míssils de Cuba, la comissió de seguretat de l’ONU, afavorida per la Unión Soviètica i els Estats Units, li encarrega al matemàtic Enzo Valenzetti una fòrmula per a saber quan acabarà el món. Aquesta fòrmula és l’Equació Valenzetti, que diu en quin any acabarà l’existència de la raça humana, ja siga per guerres convencionals, guerres atòmiques o biològiques, fams o sobrepoblació.

1

L’ONU va rebutjar ràpidament els resultats obtinguts, però no així Alvar Hanso, que al costat dels DeGroot va consagrar la seua vida a l’alteració de l’equació. Per a això es va crear única i exclusivament la Dharma Iniciative. Van pensar que si podien canviar encara que fóra un dels valors de l’Equació Valenzetti, la humanitat tindria una oportunitat de salvació. Els valors són òbviament 4 8 15 16 23 42. La Dharma va considerar que el millor lloc per a canviar els nombres era en l’illa i no anaven del tot malament encaminats. Al cap i a la fi, era la repetició de l’equació el que contenia l’electromagnetisme de l’estació Swan.

1

L’inconvenient és que per a filar encara més prim, els candidats per a succeir a Jacob tenien assignats un nombre de l’equació:

4 Locke

8 Reyes

15 Ford

16 Jarrah

23 Shepard

42 Kwon

1

Primer interrogant referent a això: coneixia Jacob l’autèntic valor dels nombres o és casualitat? No en va, Kate té el nombre 51 i Jacob també li ofereix el lloc…

1

Però seguim: el nou protector de la illa és Hurley, el 8. Cabria pensar que al ser un dels nombres el nou guardià, l’equació ha canviat i la humanitat està fora de perill. Però el final dels té lloc en 2007 i miren el que es va presentar en la Comic Amb de 2008 a Los Àngeles:

1

La Dharma Iniciative vol seguir endavant! Pierre Chang (que damunt ja sap que morirà a les mans dels hostils) mana un missatge des del passat perquè la missió de salvar a la raça humana continue. És que l’ascens de Hurley no ha estat suficient? O és que potser necessita un temps abans de posar les coses en el seu lloc? La mort del fum negre no ha estat el que feia mancada per a eliminar el perill que aguaita? Deixarà el bo d’Hugo que la Iniciativa torne la illa per a tractar de salvar-nos? I aquestes són els dubtes que més van molestar.

1

Encara que ja ho he dit abans: després d’analitzar en fred el final, fins i tot en classe, no tinc traves. Va estar bé, original i satisfactori, encara que ara estiga de moda comparar-lo amb el final de los Serrano…

1

I res més. El dijous tornem amb altre post sobre folklore i una sèrie de ciència-ficció. Fins a llavors, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Y bueno, ayer acabó Lost. Parece que fue hace 2 meses que empecé a verla… Ah, no, espera, que sí que fue hace 2 meses. Aun así, creo que se han decir un par de cosas después de la reacción de algunos fanses (entre los que me incluí hasta que se me pasó el calentón).

1

Lo admito: la mala leche que me supuso que quedasen preguntas sin respuesta, hizo que no valorase lo bueno que tuvo el final. Eso sí, como me fui a currar temprano y volví a casa tarde de la autoescuela, tuve tiempo de reflexionar sobre el tema. Y digo reflexionar y no discutir porque parece que en este santo valle ni diox veía Lost… En fin, procedamos:

1

¿Qué sabemos de la serie tras el final?

Pues, lo que queda claro de la conversación entre Jack y su padre es que la realidad alternativa en realidad es algo como el purgatorio, un mundo creado por los protagonistas para poder reunirse tras sus muertes, ya fuesen antes o después que la de Jack, el salvador de la isla. Al fin y al cabo, como dice Christian Sephard: “lo importante no es cuándo, sino dónde están.”

1
En cualquier caso, tras el sacrificio de Jack, Hurley y Ben pasan a ser los nuevos Jacob y Richard y Lapidus, Miles, Richard, Kate, Sawyer y Claire vuelven a casa con el avión de la Ajira. Además, parece bastante probable que Desmond pueda volver a casa gracias a que Hurley pueda cambiar las reglas como nuevo guardián de la isla.

1

De la conversación que mantienen Hugo y Ben se extrae, además, que ambos hicieron una buena labor y, que si Hurley está en el “purgatorio”, lo más plausible es que él también encontrase un candidato.

1

Es decir: una serie de personajes rotos y perdidos vive una experiencia que los cambia para siempre. Todos se curan gracias al poder de la amistad y del amor y se reencuentran para trascender tras la muerte, sin importar su credo (la vidriera de la iglesia tiene símbolos de las religiones mayoritarias del mundo). La Isla se convierto, por tanto, un símbolo del aislamiento (motivo por que Jacob elegía a sus candidatos) y pierde importancia con respecto a la historia principal, que es la de los personajes. Por lo tanto, un final adecuado y emotivo para una gran serie, que posiblemente esté hecho así para que los losties podamos seguir especulando sobre la isla ad eternum.

1

¿Qué dudas me quedan entonces?

De todas formas, aun tratando de repetirme esto mismos como un mantra, sigo queriendo saber una serie de cosas. ¿Por qué? Pues porque o no soy un filósofo o porque soy un cotilla. En cualquier caso, imagino que dudas nos quedan a todos:

– Suponemos por la explicación de Jacob que la isla hace de tapón al mal que amenaza al mundo, pero ¿qué es exactamente la isla?

– ¿Cuáles son las reglas que mantenían la lucha entre Jacob y su hermano?

– ¿Por qué no se dice en ningún momento el nombre del monstruo de humo? ¿Y qué es el monstruo exactamente? ¿Es el mal que nos acecha y por eso no debe dejar la isla?

– ¿Quién descubrió la isla y decidió crear a sus guardianes?

– ¿Serán liberados los muertos que susurran en la isla, como Michael?

– ¿Era una norma de Jacob el que no se pudiese tener hijos en la isla?

– ¿Por qué Ben se queda en la puerta de la iglesia? ¿Es porque sabe que puede ir al infierno por sus crímenes o porque quiere pasar más tiempo con Alex y compensarla?

1

Pero lo que más me carcomió y me hizo indignarme al final de la serie fue no saber qué pasa con la Dharma Iniciative y la Equación Valenzetti. Hablemos de ello:

1

La Dharma Iniciative y la Ecuación Valenzetti

Desde que se descubrió qué había en la escotilla de la estación Swan en la 2ª temporada, la gente se preguntaba qué era la Dharma y qué hacía en la isla. El misterio se resolvió con uno de los juegos que se hicieron entre temporadas:

1

En resumen: tras la crisis de los misiles de Cuba, la comisión de seguridad de la ONU, auspiciada por la Unión Soviética y los Estados Unidos, le encarga al matemático Enzo Valenzetti una fórmula para saber cuándo acabará el mundo. Dicha fórmula es la Ecuación Valenzetti, que dice en qué año acabará la existencia de la raza humana, ya sea por guerras convencionales, guerras atómicas o biológicas, hambrunas o sobrepoblación.

1

La ONU desechó rápidamente los resultados obtenidos, pero no así Alvar Hanso, que junto a los DeGroot consagró su vida a la alteración de la ecuación. Para ello se creó única y exclusivamente la Dharma Iniciative. Pensaron que si podían cambiar aunque fuese uno de los valores de la Ecuación Valenzetti, la humanidad tendría una oportunidad de salvación. Los valores son obviamente 4 8 15 16 23 42. La Dharma consideró que el mejor lugar para cambiar los números era en la isla y no iban del todo mal encaminados. Al fin y al cabo, era la repetición de la ecuación lo que contenía el electromagnetismo de la estación Swan.

1

Lo malo es que para rizar el rizo, los candidatos para suceder a Jacob tenían asignados un número de la ecuación:

4 Locke

8 Reyes

15 Ford

16 Jarrah

23 Shepard

42 Kwon

1

Primer interrogante al respecto: ¿conocía Jacob el auténtico valor de los números o es casualidad? No en vano, Kate tiene el número 51 y Jacob también le ofrece el puesto…

1

Pero sigamos: el nuevo protector de la isla es Hurley, el 8. Cabría pensar que al ser uno de los números el nuevo guardián, la ecuación ha cambiado y la humanidad está fuera de peligro. Pero el final de Los tiene lugar en 2007 y miren lo que se presentó en la Comic Con de 2008 en Los Ángeles:

1

¡La Dharma Iniciative quiere seguir adelante! Pierre Chang (que encima ya sabe que morirá a manos de los hostiles) manda un mensaje desde el pasado para que la misión de salvar a la raza humana continúe. ¿Es que el ascenso de Hurley no ha sido suficiente? ¿O es que quizás necesite un tiempo antes de poner las cosas en su sitio? ¿La muerte del humo negro no ha sido lo que hacía falta para eliminar el peligro que acecha? ¿Dejará el bueno de Hugo que la Iniciativa vuelva la isla para tratar de salvarnos? Y éstas son las dudas que más molestaron.

1

Aunque ya lo he dicho antes: tras analizar en frío el final, incluso en clase, no tengo pegas. Fue bueno, original y satisfactorio, aunque ahora esté de moda compararlo con el final de Los Serrano…

1

Y nada más. El jueves volvemos con otro post sobre folklore y una serie de ciencia-ficción. Hasta entonces, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

Una resposta to “Regust agredolç / Regusto agridulce”

  1. lalocadelosgatos :3 Says:

    Buen análisis, si fuera fan de esta serie me habría interesado mucho tu disertación u.ú
    Recomendaré esta entrada a los fans de la serie que se hayan quedado con dudas o con más ganas de Lost ^^

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: