Fins als collons / Hasta los cojones

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Es veia vindre. Feia temps que ho comentàvem en el col·legi: “ens la van a clavar als funcionaris.” “Aprofitant la mala imatge que donen els de les finestretes, ens van a fotre a tots.”, dèiem mig de broma mig de debò. I ja ha passat.

1

Els puc preguntar una cosa? Expliquen-me per què un govern que té la cara dura d’anomena-se a si mateix socialista injecta en la banca (privada), més de 1.250 milions d’euros i després fa retallades del sector públic per a estalviar 15.000 en un any. Presentes un pla de 9 punts i tens les santíssimes pilotes de crear un possible desè punt que grave més impostos a les rendes més altes. No sé, potser això hauria d’haver estat… el teu primer punt, babau dels ous! Però de què vas, cellut?

1

Congelar pensions: qui necessita menjar, avi! A fer punyetes 600 milions en ajudes al desenvolupament: total, això és per als morts de fam! I que no es construïsquen infraestructures: és millor que estalviem 6.000 milions! Això si: com ens sobren els xiquets, suprimim les ajudes a la natalitat, que tenim les pensions de dins de 40 anys assegurades! I el meu favorit: reduïm el salari als funcionaris un 5%!

1

Ei, que a Grècia han perdut més. Eh, que els funcionaris guanyen una pasta per no fer res. Que van a seguir cobrant un ou.

1
A aquests arguments responc:

– Me la bufa

– Si et sembla malament, aprova tu una oposició

– Comparat amb què? Perquè els funcionaris també tenen hipoteques, crèdits i famílies a les quals mantenir. Tenir treball fix no significar que visques muntat en l’euro, carallot. Perquè si em baixen el salari al juny perquè tinga menys paga extraordinària i em pugen aqueix mateix mes la llum, m’han fotut.

1
Obviarem el fet que, a més, Zapatero és un mentider: el seu govern ens va comprometre pujar-nos els sous el 0,3% durant dos anys per a recuperar la pujada amb caràcter retroactiu en 2012.

1

Crec que és interessant el que només l’hagen pres amb nosaltres: no només es lliuren de cercar-li les pessigolles a la resta de currants, sinó que, a més a més, divideixen a la classe treballadora a l’hora de mobilitzar-nos. Molts ens donaran l’esquena.

1
Així doncs, zapatitos, si vols messures d’estalvi, t’oferisc les següents alternatives econòmiques inspirades en la intocable Constitució de 1978, que tant els hi agrada esmentar:

1
Article 40.1: Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, en el marc d’una política d’estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada a la plena ocupació.
1
Article 128

1. Tota la riquesa del país en les seues diferents formes i siga com fóra la seua titularitat està subordinada a l’interès general.

2. Es reconeix la iniciativa pública en l’activitat econòmica. Mitjançant Llei es podrà reservar al sector públic recursos o serveis essencials, especialment en cas de monopoli i així mateix acordar la intervenció d’empreses quan així ho exigís l’interès general.

1
Serien les següents:

– Retirar aquest absurd pla

– Eliminació de la casa reial i expropiació dels seus béns i patrimonis.

– Supressió dels viatges diplomàtics dels membres del govern, que haurien de reduir encara més el seu sou

– Reducció de salaris dels polítics amb càrrec que disposen d’altres fonts d’ingressos. No de tots, perquè d’aqueixa manera només els rics podrien dedicar-se a açò i a la gent d’autèntica esquerra ens donarien bé pel cul.

– Fi del concert: obligar a les escoles concertades a ser privades per l’eliminació de la subvenció que perceben o deixar la seua titularitat en mans de l’estat. En aqueix sentit, supressions de l’ensenyament de qualsevol religió en els centres públics (els privats que facen els quals els rote) per a estalviar en mestres i recursos d’aqueixa assignatura.

– Creació d’un Impost sobre la Riquesa que substituïsca al desaparegut sobre el Patrimoni i que gravaria la tinença de béns mobles i immobles des d’un milió d’euros, el que permetria recaptar 2.250 milions d’euros més a l’any.

– Nacionalització de la banca (prèvia devolució dels diners injectats) i de les empreses d’interès general: telefonia, aigua, energia,…

– Augment dràstic dels impostos a tots aquells que guanyen més de 100.00 euros a l’any. O el que seria el mateix: la reforma de l’IRPF hauria d’establir un nou tram amb un tipus marginal del 50% per a les rendes superiors a 8.000 euros mensuals, mesura que permetria recaptar 2.940 milions més, a més de gravar amb un impost més alt el benefici que obtenen els grans patrimonis a través de les sicav, instruments d’inversió que només tributen amb un 1%.

– Supressió de tots els càrrecs de confiança.

– Supressió de les diputacions provincials i delegacions de govern, així com de tots els funcionaris que hagen estat designats a dit per qualsevol administració.

– Aplicar un 35% de l’Impost de Societats (que va ser rebaixat pel PSOE) a les empreses amb base superior a 1.000 milions d’euros, el que afectaria a 14 firmes, i suposaria 2.500 milions addicionals de recaptació.

– Reducció de la temporalitat en l’ocupació, augment d’ajudes a l’aturat i formació dels desocupats.

1
Ja ho saps, ZP: o canvies el xip o aquest currant et munta una de ben grossa, amb o sense sindicats que li protegisquen. I em tem que no sóc l’únic. No ens embenes que el teu pla és imprescindible o un “esforç necessari” perquè en realitat és una putada i existeixen altres opcions, espabilat.

1
I ja saben: per a més plans anticrisi i critiques al govern, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Se veía venir. Hacía tiempo que lo comentábamos en el colegio: “nos la van a clavar a los funcionarios.” “Aprovechando la mala imagen que dan los de las ventanillas, nos van a joder a todos.”, decíamos medio en broma medio en serio. Y ya ha pasado.

1

¿Les puedo preguntar algo? Explíquenme por qué un gobierno que tiene la cara dura de llamarse a sí mismo socialista inyecta en la banca (privada), más de 1.250 millones de euros y luego hace recortes del sector público para ahorrar 15.000 en un año. Presentas un plan de 9 puntos y tienes las santísimas pelotas de crear un posible décimo punto que grave más impuestos a las rentas más altas. No sé, quizás eso debería haber sido… ¡tu primer punto, tonto de los huevos! ¿Pero de qué vas, cejudo?

1

Congelar pensiones: ¡quién necesita comer, abuelo! A hacer puñetas 600 millones en ayudas al desarrollo: ¡total, eso es para los muertos de hambre! Y que no se construyan infraestructuras: ¡es mejor que ahorremos 6.000 millones! Eso sí: como nos sobran los niños, ¡suprimamos las ayudas a la natalidad, que tenemos las pensiones de dentro de 40 años aseguradas! Y mi favorito: ¡reduzcamos el salario a los funcionarios un 5%!

1

Ei, que en Grecia han perdido más. Eh, que los funcionarios ganan una pasta por no hacer nada. Que van a seguir cobrando un huevo.

1

A estos argumentos respondo:

– Me la sopla

– Si te parece mal, aprueba tú una oposición

– ¿Comparado con qué? Porque los funcionarios también tienen hipotecas, créditos y familias a las que mantener. Tener trabajo fijo no significar que vivas montado en el euro, soplagaitas. Porque si me bajan el salario en junio para que tenga menos paga extraordinaria y me suben ese mismo mes la luz, me han jodido.

1

Obviaremos el hecho de que, además, Zapatero es un mentiroso: su gobierno se comprometió subirnos los sueldos el 0,3% durante dos años para recuperar la subida con carácter retroactivo en 2012.

1

Creo que es interesante el que sólo la hayan tomado con nosotros: no sólo se libran de buscarle las cosquillas al resto de currantes, sino que, además, dividen a la clase trabajadora a la hora de movilizarnos. Muchos nos darán la espalda.

1

Así pues, zapatitos, si quieres medidas de ahorro, te ofrezco las siguientes alternativas económicas inspiradas en la intocable Constitución de 1978, que tanto les gusta mencionar:

1

Artículo 40.1: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

1

Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

1

Serían las siguientes:

– Retirar este absurdo plan

– Eliminación de la casa real y expropiación de sus bienes y patrimonios.

– Supresión de los viajes diplomáticos de los miembros del gobierno, que tendrían que reducir todavía más su sueldo

– Reducción de salarios de los políticos con cargo que dispongan de otras fuentes de ingresos. No de todos, porque de esa manera sólo los ricos podrían dedicarse a esto y a la gente de auténtica izquierda nos darían bien por el culo.

– Fin del concierto: obligar a las escuelas concertadas a ser privadas por la eliminación de la subvención que perciben o dejar su titularidad en manos del estado. En ese sentido, supresiones de la enseñanza de cualquier religión en los centros públicos (los privados que hagan los que les rote) para ahorrar en maestros y recursos de esa asignatura.

– Creación de un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al desaparecido sobre el Patrimonio y que gravaría la tenencia de bienes muebles e inmuebles desde un millón de euros, lo que permitiría recaudar 2.250 millones de euros más al año.

– Nacionalización de la banca (previa devolución del dinero inyectado) y de las empresas de interés general: telefonía, agua, energía,…

– Aumento drástico de los impuestos a todos aquellos que ganen más de 100.00 euros al año. O lo que sería lo mismo: la reforma del IRPF debería establecer un nuevo tramo con un tipo marginal del 50% para las rentas superiores a 8.000 euros mensuales, medida que permitiría recaudar 2.940 millones más, además de gravar con un impuesto más alto el beneficio que obtienen los grandes patrimonios a través de las sicav, instrumentos de inversión que sólo tributan con un 1%.

– Supresión de todos los cargos de confianza

– Supresión de las diputaciones provinciales y delegaciones de gobierno, así como de todos los funcionarios que hayan sido designados a dedo por cualquier administración

– Aplicar un 35% del Impuesto de Sociedades (que fue rebajado por el PSOE) a las empresas con base superior a 1.000 millones de euros, lo que afectaría a 14 firmas, y supondría 2.500 millones adicionales de recaudación.

– Reducción de la temporalidad en el empleo, aumento de ayudas al desempleado y formación de los parados.

1

Ya lo sabes, ZP: o cambias el chip o este currante te monta un pollo gordo, con o sin sindicatos que le respalden. Y me temo que no soy el único. No nos vendas que tu plan es imprescindible o un “esfuerzo necesario” porque en realidad es una putada y existen otras opciones, espabilao.

1

Y ya saben: para más planes anticrisis y criticas al gobierno, ¡permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

6 Respostes to “Fins als collons / Hasta los cojones”

 1. Cathy Says:

  Wow…He visto un grupo en Facebook sobre el tijeretazo de ZP y me he metido para ver de qué iba (no, yo no veo las noticias) y lo he flipado en colores. Y justo diez minutos después, has publicado esto en el blog. ALUCINANTE. ¿Congelar las pensiones? Si harto poco les daban! y suprimir las ayudas a la natalidad…es que puestos así, ya nadie se va a permitir tener descendencia, joder! Lo de los funcionarios, ya sabes, pagan justos por pecadores. Les hay (como tú dices los de las ventanillas) que no hacen nada a lo largo de su puta vida, y luego están los destinados al sector educación (y otros sectores supongo) que sí tienen que currárselo.

  Ayer hablando con mi madre sobre la monarquía, le decía que en cuanto muriese el actual rey, nadie iba a dejar que coronasen a Felipe. Actualmente la gente piensa que no merece la pena quitar la monarquía con este rey, pero en cuanto muera…Yo no quiero ni saber lo que va a pasar u.u Esto es crónica de una muerte anunciada. Me huelo un levantamiento general u.ú

  Por cierto, tus propuestas tendrían que llegar al desgraciado este, a ver si abre un poquito los ojos y deja de beneficiar a quien le interesa…

 2. melania Says:

  yo acabo de leer en la prensa, que a partir del 2 de junio, los siondicatos (todos juntos) van a empezar a movilizarte contra estas medidas, así que “en la calle nos vemos compañero”…….

 3. Joselo Says:

  Wenas,
  hablando el otro día sobre el tema de la crisis, los recortes de los derechos de los trabajadores y la economía con mi padre, me convenció de que la patronal tiene razón:
  HAY que favorecer el depido libre.
  HAY que reducir las remuneraciones por depidos
  HAY que reducir los sueldos

  sip……a todos aquellos que cobren más de 5000 euros/persona mensuales en total. No nos engañemos con 5000 euros se puede vivir cojonudamente. Ya quiesieramos muchos llegar a ese sueldo.

  La pregunta retórica que planteaba mi padre: Si todo lo anterior que dice la patronal que es bueno, porque no empiezar con ellos??

  Pues en este caso lo mismo. Si la reducción sueldo de los funcionarios es buena, porque no empezar por los que cobren más de 5000euros ???
  Si luego hace falta recortar más el gasto público, bueno, ya podemos ver si es necesario alguno de los puntos planteados por el Gobierno.

  Saludos

 4. Joselo Says:

  Un apunte adicional…..
  el 5% de recorte al funcionariado es de media…
  Los funcionarios con sueldos pequeños sufriarán un recorte proporcional…al igual que los que cobran más, pues ahora no cobrarán tanto.
  Hasta dentro de una o dos semanas no se sabrá con certeza

 5. melania Says:

  otro apunte adicional ¿ por qué no suprimimos los gastos de la casa real y toda su recua ? por ej.

 6. George of the 11-1 Says:

  +1

  ¿Qué quiere decir esto? ¿Se supone que esto es un gobierno de izquierdas? Y, para colmo, acabo de leer en “El País” que mañana va José Blanco a explicar las medidas a… LA NORIA!!!! esto bien merece otra entrada en el blog.

  Mis padres, como sabes, son compañeros tuyos de profesión, son de la concertada y les va a afectar el recorte igual que a todos. Si pretenden que ésto y la subida del IVA recuperen la economía, van listos.

  Hace falta renovar la clase política al completo, en ambos “bandos”.

  Un saludo y, a ver si nos vemos!!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: