Nosaltres, els valencians (V)

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Valenciano: Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia. (6ª entrada en el diccionari de la RAE).

1

1

En alguna ocasió ja els he comentat el tema de com està la denominació de la llengua del poble valencià dins del conflicte obert que segueix havent en la configuració de la nostra identitat. Avui, pretenc ensenyar-los amb un exemple del dia a dia la malsana obsessió de les nostres administracions a demostrar que no compartim llengua amb els vils catalans i els invisibles balears. Procés en el qual, per cert, el govern valencià s’ha gastat una xicoteta fortuna: 16.000€ de l’ala.

1

I és que l’obsessió de la Generalitat per no reconèixer fins a ara, després de 28 sentències judicials, la validesa de la titulació de Filologia Catalana per a eximir de la prova de coneixements de valencià en les oposicions docents ha costat en l’últim any i mig més de 16.500 euros a les arques públiques corresponents a les costes imposades a la Conselleria d’Educació pel tribunal Suprem (TS) i el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 11 sentències. A açò caldria sumar les despeses dels cossos jurídics del Consell i de l’administració de justícia implicats en aquests processos. Encara que sembla que el nostre benvolgut Consell s’està cansant perquè el dilluns vam saber que, per primera vegada reconeixen, encara que de forma implícita, la Filologia Catalana entre els títols que avalen els coneixements de la llengua vernacla.

1

En la convocatòria publicada el passat 30 d’abril en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) s’inclou en un annex el llistat de titulacions que eximeixen de valencià. Entre elles, figura la Llicenciatura en Filologia, Secció Hispànica (Valencià) o Llicenciatura en Filologia i Lletres, divisió Filologia (Filologia Valenciana). La novetat respecte a bases anteriors és que s’afig una “coletilla” que diu: “sense perjudici del que disposa l’annex del Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre”, que al·ludeix al títol de Filologia Catalana, que , al cap i a la fi, és l’únic existent, vigent i reconegut per l’Estat.

1

La notícia, àdhuc feliç per a molts, fa que es plantege el perquè d’aqueixa formulació. Per als responsables del sindicat STEPV i de ACPV es tracta d’un “circumloqui ridícul” per a no nomenar el títol de Filologia Catalana. Tanmateix, ambdues entitats consideren que la inclusió de la titulació és “una victòria” i ofereix “una garantia jurídica”, al mateix temps que insten a la Conselleria d’Educació a invertir els diners perduts en un “dispendi vergonyós” en projectes educatius.

1

En opinió d’Alfons Esteve, advocat i membre de STEPV, el motiu pel qual la Conselleria d’Educació s’ha vist “obligada” a acceptar la validesa del títol és la “gran quantitat i contundència” de les sentències dictades pels tribunals. El sindicat va facilitar una relació de 35 resolucions judicials que estableixen “la unitat de la llengua”, 28 de les quals (19 del TSJCV i altres 9 de Suprem) rebutgen l’exclusió de Filologia Catalana com eximidora de valencià.

1

En algunes d’aquestes sentències, s’ha arribat a advertir la “temeritat” del conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, va afirmar Esteve, que va citar un dictamen del TSJ en el qual justifica la imposició de costes a l’Administració autonòmica per la seua “manifesta temeritat al reiterar incomprensiblement l’omissió (de Filologia Catalana) sense respecte a les decisions judicials fermes i faltar reiteradament a la seua obligació de respectar-les i complir-les”.

1

El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, va celebrar l’ “èxit” que significa aquest canvi d’actitud de la Conselleria “perquè la història de la dreta al País Valencià és l’intent fracassat de separar el valencià del català, de negar la unitat de la llengua i d’amagar la denominació comuna”. Igualment, va ironitzar agraint a la Generalitat la seua “tosudessa”, que ha permès, va dir, que haja “una jurisprudència de 35 sentències que avalen la unitat de llengua catalana”. Gisbert va considerar a més que ha estat la pressió d’aquestes resolucions desfavorables la qual ha forçat a la Conselleria d’Educació a incloure la titulació perquè “s’estava arriscant a cometre prevaricació”.

1

Per la seua banda, Marc Candela, de STEPV, va insistir que la nova ordre de convocatòria d’oposicions és una “victòria” i va recalcar que aquestes entitats continuaran “vigilants” per a preservar el dret dels llicenciats. El representant sindical va lamentar l’obstinació “surrealista” i la “persecució” del Consell per a evitar el terme ‘català’.

1

Davant tal mostra de poca vergonya per part dels meus caps, comprendran que en ocasions em senta més que molest tant per treballar per a la Conselleria com per permetre que es gasten els meus impostos en parides semblants. Encara que això sí, hauran passat per la pedra en el tema de les oposicions, però sottovoce segueixen fent de les seues:

1

Al ser jo el coordinador de TIC del col·legi, estava el dijous passat inventariant el nostre nou material informàtic quan vaig notar quelcom curiós. A l’estar treballant a través d’Internet, Google va acudir en el meu auxili per si no entenia la pàgina en la qual estava. Observen:

1

S’ho pose més de prop?

1

La pàgina està en hongarès, eh? Hongarès… Collons! Aquesta pàgina està tan malament escrita en català que Google creu que és hongarès. I els puc assegurar que Google quan troba una pàgina en català, m’ofereix canviar-la a castellà perquè la identifica com a tal. Però clar, què es pot esperar quan escriuen “entrega” en comptes de lliurament, “servici” en lloc de servei o “estado” i no estat. Ai, no, calla! Que això seria escriure en la llengua dels malignes catalans… Per descomptat…

1

I això és tot! Per a més reclamacions i traduccions de Google, esperen nous lliuraments. Romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Valenciano: Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia. (6ª entrada en el diccionario de la RAE).

1

1

En alguna ocasión ya les he comentado el tema de cómo está la denominación de la lengua del pueblo valenciano dentro del conflicto abierto que sigue habiendo en la configuración de nuestra identidad. Hoy, pretendo enseñarles con un ejemplo del día a día la malsana obsesión de nuestras administraciones en demostrar que no compartimos lengua con los ruines catalanes y los invisibles baleares. Proceso en el que, por cierto, el gobierno valenciano se ha gastado una pequeña fortuna: 16.000€ del ala.

1

Y es que la obsesión de la Generalitat por no reconocer hasta ahora, después de 28 sentencias judiciales, la validez de la titulación de Filología Catalana para eximir de la prueba de conocimientos de valenciano en las oposiciones docentes ha costado en el último año y medio más de 16.500 euros a las arcas públicas correspondientes a las costas impuestas a la Conselleria de Educación por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 11 fallos. A esto habría que sumar los gastos de los cuerpos jurídicos del Consell y de la administración de justicia implicados en estos procesos. Aunque parece que nuestro bienhallado Consell se está cansando porque el lunes supimos que, por primera vez reconocen, aunque de forma implícita, la Filología Catalana entre los títulos que avalan los conocimientos de la lengua vernácula.

1

En la convocatoria publicada el pasado 30 de abril en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se incluye en un anexo el listado de titulaciones que eximen de valenciano. Entre ellas, figura la Licenciatura en Filología, Sección Hispánica (Valenciano) o Licenciatura en Filología y Letras, división Filología (Filología Valenciana). La novedad respecto a bases anteriores es que se añade una “coletilla” que dice: “sin perjuicio de lo que dispone el anexo del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre”, que alude al título de Filología Catalana, que , al fin y al cabo, es el único existente, vigente y reconocido por el Estado.

1

La noticia, aun feliz para muchos, hace que se plantee el porqué de esa formulación. Para los responsables del sindicato STEPV y de ACPV se trata de un “circunloquio ridículo” para no nombrar el título de Filología Catalana. Aun así, ambas entidades consideran que la inclusión de la titulación es “una victoria” y ofrece “una garantía jurídica”, al tiempo que instan a la Conselleria de Educación a invertir el dinero perdido en un “dispendio vergonzoso” en proyectos educativos.

1

En opinión de Alfons Esteve, abogado y miembro de STEPV, el motivo por el que la Conselleria de Educación se ha visto “obligada” a aceptar la validez del título es la “gran cantidad y contundencia” de las sentencias dictadas por los tribunales. El sindicato facilitó una relación de 35 resoluciones judiciales que establecen “la unidad de la lengua”, 28 de las cuales (19 del TSJCV y otras 9 de Supremo) rechazan la exclusión de Filología Catalana como eximente de valenciano.

1

En algunas de estas sentencias, se ha llegado a advertir la “temeridad” del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, afirmó Esteve, que citó un dictamen del TSJ en el que justifica la imposición de costas a la Administración autonómica por su “manifiesta temeridad al reiterar incomprensiblemente la omisión (de Filología Catalana) sin respeto a las decisiones judiciales firmes y faltar reiteradamente a su obligación de respetarlas y cumplirlas”.

1

El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, celebró el “éxito” que significa este cambio de actitud de la Conselleria “porque la historia de la derecha en el País Valenciano es el intento fracasado de separar el valenciano del catalán, de negar la unidad de la lengua y de esconder la denominación común”. Igualmente, ironizó agradeciendo a la Generalitat su “tozudez”, que ha permitido, dijo, que haya “una jurisprudencia de 35 sentencias que avalan la unidad de lengua catalana”. Gisbert consideró además que ha sido la presión de estas resoluciones desfavorables la que ha forzado a la Conselleria de Educación a incluir la titulación porque “se estaba arriesgando a cometer prevaricación”.

1

Por su parte, Marc Candela, de STEPV, insistió en que la nueva orden de convocatoria de oposiciones es una “victoria” y recalcó que estas entidades continuarán “vigilantes” para preservar el derecho de los licenciados. El representante sindical lamentó la obstinación “surrealista” y la “persecución” del Consell para evitar el término ‘catalán’.

1

Ante tal muestra de desfachatez por parte de mis jefes, comprenderán que en ocasiones me sienta más que molesto tanto por trabajar para la Conselleria como por permitir que se gasten mis impuestos en paridas semejantes. Aunque eso sí, habrán pasado por el aro en el tema de las oposiciones, pero sottovoce siguen haciendo de las suyas:

1

Al ser yo el coordinador de TIC del colegio, estaba el jueves pasado inventariando nuestro nuevo material informático cuando noté algo curioso. Al estar trabajando a través de Internet, Google acudió en mi auxilio por si no entendía la página en la que estaba. Observen:

1

¿Se lo pongo más de cerca?

1

La página está en húngaro, ¿eh? Húngaro… ¡Cojones! Esta página está tan mal escrita en catalán que Google cree que es húngaro. Y les puedo asegurar que Google cuando encuentra una página en catalán, me ofrece cambiarla a castellano porque la identifica como tal. Pero claro, qué se puede esperar cuando escriben “entrega” en vez de lliurament, “servici” en lugar de servei o “estado” y no estat. ¡Ay, no, calla! Que eso sería escribir en la lengua de los malignos catalanes… Desde luego…

1

¡Y eso es todo! Para más reclamaciones y traducciones de Google, esperen nuevas entregas. ¡Permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

3 Respostes to “Nosaltres, els valencians (V)”

 1. Cathy Says:

  Bueno, la verdad es que me cuesta un poco seguir el tema (yo de política más bien nada y menos de cosas catalanas…sí lo reconozco, soy una inculta =D xD) Pero con lo del Google he llorado de la risa xDDDD Ni sabía que google era capaz de traducir húngaro-español, ni que detectase el catalán u.u

 2. pons007 Says:

  Quant fins i tot google confon el català amb l’hongarès es que realment hi ha moltes coses que s’estan fent malament, molt malament.

 3. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

  – Cathy: el todopoderoso Google (que dominará el mundo junto con Hacendado) hace tiempo que opera en catalán para que el usuario le tenga mejor estima. Es más, si navegas con Firefox puedes ponerlo en catalán (incluyendo la variante dialectal valenciana) y usar Google en catalán. Si te metes en páginas en otras lenguas, se lo curran y te preguntan si la quieres cambiar. Lo del húngaro es simplemente para echarse a llorar.

  – pons007: siga vostè benvingut al meu humil bloc, cavaller. Espere que es que per ací comentant. I és clar que hi ha coses malamente fetes a l’administració valenciana, però què li anem a fer: és el que la gent vota…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: