Nosaltres, els valencians

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Saben, últimament s’està tornant a parlar bastant de la meua estimada ciutat natal, el cap i casal del País Valencià. Si no estan al corrent, els conte:

1

Resulta que fa uns dies, el Govern valencià va aprovar un decret-llei que autoritza “expressament” les obres del pla de reforma del barri del Cabanyal, el barri mariner de la ciutat, que van ser suspeses pel ministeri de Cultura al considerar que constituïen un expoli del patrimoni històric.

1

És a dir, el Ministeri, amb la inútil de la Sinde a al capdavant, fa les coses bé per una vegada i segons va dir la consellera portaveu del Govern valencià, Paula Sánchez de León, després d’una reunió extraordinària del ple de l’Executiu autonòmic, la decisió del govern de la Generalitat és la “resposta contundent al massiu atac i l’agressió política” del Govern central a la Comunitat Valenciana. La també consellera de Justícia va sostenir que aquest decret-llei “té major força que una ordre ministerial encara que aquest s’haja emès amb posterioritat a la decisió del Govern, que ha d’acatar-lo”.

1

Perquè vostès ho entenguen, el decret-llei declara, en contra de les conclusions del Ministeri de Cultura, que el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal “no perjudica, danya o deteriora la protecció” del conjunt històric del barri. Perquè clar, demolir un barri per la meitat i allargar una avinguda ja enorme com és Blasco Ibáñez fins al mar no perjudica, danya o deteriora el nostre patrimoni. Tot el contrari: la citada norma, denominada Decret-Llei de Mesures de Protecció i Revitalització del Conjunt Històric de la Ciutat de València, sosté que el PEPRI “produeix una millora de la relació del barri del Cabanyal amb el seu entorn urbà i evita usos degradants per al propi conjunt”.

1

El Govern valencià estima que “cal que, mitjançant una norma amb rang de llei, específicament dirigida a tutelar la situació del Cabanyal, es pose definitivament de relleu que la protecció del conjunt històric de València”, declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), és “compatible” amb l’execució “plena” del PEPRI. Com? Bo, el Consell al·lega que el decret es fonamenta en l’article 49.1 de l’Estatut d’Autonomia, pel qual, la Generalitat “assumeix la competència exclusiva” en matèria de patrimoni històric, artístic i monumental “sense perjudici” del que disposa la Constitució Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en la defensa del patrimoni. El problema és que el conjunt històric de Valencia fou declarat un BIC per la Generalitat, per la qual cosa és al Govern valencià al que li competeix “definir els valors que li fan creditor de la protecció que li atorga la seua declaració”. D’aquesta forma, “no podrà existir cap expoliació per actuacions que la pròpia Generalitat considera que no afecten a aquests valors”, justifica l’Executiu valencià.

1

Recapitulant: l’Ajuntament de la il·lustre ciutat de la Copa Amèrica i la Fòrmula 1 duu des de 1998 intentant tirar baix el barri del Cabanyal. Al trobar-se amb l’oposició veïnal, va deixar d’invertir en el barri, deixant que es deteriorara a poc a poc, augmentant així la seua mala imatge de cara a la resta de València. El més clar indicador que el barri està fet pols és que et traguen en “Callejeros” mostrant la marginalitat que allí hi ha. Però és que ara que per fi el govern central actua i deté la insensatesa que suposa aquest pla, Rita va a plorar-li un poc a Camps i aquest, sense ni tan sols arrugar-se el vestit que li va regalar el Bigotes, es trau aquest decret per a arrasar el Cabanyal. Però esperen, que la cosa no acaba ací:

1

“No anem a parar el pla del Cabanyal”, va advertir el Conseller d’Urbanisme, Juan Cotino. El també vicepresident tercer de la Generalitat, ple d’eufòria com estava, va tenir damunt els santíssims collons de censurar la decisió del Ministeri de Cultura i la va comparar amb el que ocorria en “els temps de Franco”. “Ja n’hi ha prou. No anem a tolerar altra intromissió, perquè per a això tenim un Estatut. Som un poble amb lleis, i el Govern no els hi dóna valor”. Serà ara que no els hi dóna valor, perquè mira que no van anar ben contents i juntets el PPCV i el PSPV al congrés dels diputats a que els aprovaren l’estatut que ells havien pactat i redactat.

1

Per a la portaveu del Consell, l’ordre ministerial és “un atemptat contra l’Estat de Dret, i el decret-llei de la Generalitat és una “resposta contundent” contra “aquest brutal atac”.

1

Aleshores, vist el vist, jo em pregunte, com hem arribat ha aquest extrem? Com hem permès que açò succeïsca? Què li ha passat a la ciutat on vaig nàixer, que una vegada va ser coneguda per ser quelcom més que la Meca de la corrupció i la barra política? Fastiguejat per com estan les coses, vaig a esplaiar-me un poc amb vostès i posar-los al corrent de com està el panorama per la meua terra. Per a això, vaig a delectar-los durant un parell d’entrades (no consecutives) amb notícies o successos que són de traca. Per això, prenc prestat el nom de l’obra més famosa de l’escriptor de Sueca, Joan Fuster, “Nosaltres, els valencians” per a donar vida a aquest nou periple bloguer. Espere no se’m dormen molt i que per a saber més coses de la meua petita pàtria romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal.

1

1

Spanish version

Saben, últimamente se está volviendo a hablar bastante de mi amada ciudad natal, el cap i casal del País Valenciano. Si no están al corriente, les cuento:

1

Resulta que hace unos días, el Gobierno valenciano aprobó un decreto-ley que autoriza “expresamente” las obras del plan de reforma del barrio del Cabanyal, el barrio marinero de la ciudad, que fueron suspendidas por el Ministerio de Cultura al considerar que constituían un expolio del patrimonio histórico.

1

Es decir, el Ministerio, con la inútil de la Sinde a a la cabeza, hace las cosas bien por una vez y según dijo la consellera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, tras una reunión extraordinaria del pleno del Ejecutivo autonómico, la decisión del gobierno de la Generalitat es la “respuesta contundente al masivo ataque y la agresión política” del Gobierno central a la Comunitat Valenciana. La también consellera de Justicia sostuvo que este decreto-ley “tiene mayor fuerza que una orden ministerial aunque éste se haya emitido con posterioridad a la decisión del Gobierno, que tiene que acatarlo”.

1

Para que ustedes lo entiendan, el decreto-ley declara, en contra de las conclusiones del Ministerio de Cultura, que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal “no perjudica, daña o deteriora la protección” del conjunto histórico del barrio. Porque claro, demoler un barrio por la mitad y alargar una avenida ya enorme como es Blasco Ibáñez hasta el mar no perjudica, daña o deteriora nuestro patrimonio. Todo lo contrario: la citada norma, denominada Decreto-Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, sostiene que el PEPRI “produce una mejora de la relación del barrio del Cabanyal con su entorno urbano y evita usos degradantes para el propio conjunto”.

1

El Gobierno valenciano estima que “es preciso que, mediante una norma con rango de ley, específicamente dirigida a tutelar la situación del Cabanyal, se ponga definitivamente de relieve que la protección del conjunto histórico de Valencia”, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es “compatible” con la ejecución “plena” del PEPRI. ¿Cómo? Bueno, el Consell alega que el decreto se fundamenta en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, por el cual, la Generalitat “asume la competencia exclusiva” en materia de patrimonio histórico, artístico y monumental “sin perjuicio” de lo que dispone la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en la defensa del patrimonio. El problema es que el conjunto histórico de Valencia fue declarado un BIC por la Generalitat, por lo que es al Gobierno valenciano al que le compete “definir los valores que le hacen acreedor de la protección que le otorga su declaración”. De esta forma, “no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a estos valores”, justifica el Ejecutivo valenciano.

1

Recapitulando: el Ayuntamiento de la ilustre ciudad de la Copa América y la Fórmula 1 lleva desde 1998 intentando echar abajo el barrio del Cabanyal. Al encontrarse con la oposición vecinal, dejó de invertir en el barrio, dejando que se deteriorase paulatinamente, aumentando así su mala imagen de cara al resto de Valencia. El más claro indicador de que el barrio está hecho polvo es que te saquen en “Callejeros” mostrando la marginalidad que allí hay. Pero es que ahora que por fin el gobierno central actúa y detiene la insensatez que supone este plan, Rita va a llorarle un poco a Camps y éste, sin ni siquiera arrugarse el traje que le regaló el Bigotes, se saca este decreto para arrasar el Cabanyal. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí:

1

“No vamos a parar el plan del Cabanyal”, advirtió el Conseller de Urbanismo, Juan Cotino. El también vicepresidente tercero de la Generalitat, henchido de euforia como estaba, tuvo encima los santísimos cojones de censurar la decisión del Ministerio de Cultura y la comparó con lo que ocurría en “los tiempos de Franco”. “Ya basta. No vamos a tolerar otra intromisión, porque para eso tenemos un Estatuto. Somos un pueblo con leyes, y el Gobierno no les da valor”. Será ahora que no les da valor, porque anda que no fueron bien contentos y juntitos el PPCV y el PSPV al congreso de los diputados a que les aprobasen el estatuto que ellos habían pactado y redactado.

1

Para la portavoz del Consell, la orden ministerial es “un atentado contra el Estado de Derecho, y el decreto-ley de la Generalitat es una “respuesta contundente” contra “este brutal ataque”.

1

Entonces, visto lo visto, yo me pregunto, ¿cómo hemos llegado ha este extremo? ¿Cómo hemos permitido que esto suceda? ¿Qué le ha pasado a la ciudad donde nací, que una vez fue conocida por ser algo más que la Meca de la corrupción y desfachatez política? Hastiado y asqueado por cómo están las cosas, voy a desahogarme un poco con ustedes y ponerles al corriente de cómo está el panorama por mi tierra. Para ello, voy a deleitarles durante un par de entradas (no consecutivas) con noticias o sucesos que son de traca. Por ello, tomo prestado el nombre de la obra más famosa del escritor de Sueca, Joan Fuster, “Nosaltres, els valencians” para dar vida a este nuevo periplo bloguero. Espero no se me duerman mucho y que para saber más cosas de mi patria chica permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal.

Anuncis

2 Respostes to “Nosaltres, els valencians”

  1. EKSL Says:

    ¿Entiende ahora por que puse “PODER”?.Me ha dado un ejemplo mas claro que el agua.
    Dicen que mal de muchos,consuelo de tontos,por eso espero que no le consuele saber que,en mi ciudad,lo que dice el hay-untamiento va a misa(Mayoria absolutisima de UPN) y a reclamar al maestro armero,a no ser que la movilización social los heche para atras por miedo a perder votos(Porque ni otros miedos ni razones se les alcanzan) y se les pueda parar los pies antes de que empiecen,pues despues ya da igual:El daño esta hecho.
    P.D:Lastima de barrio,lo conocí no hace muchos años y me parecio bonito y para nada marginal,como para que lo conviertan en una gran rambla(O eso deduzco de sus palabras) que no aportara nada a la ciudad,tan solo dinero a los de siempre.

  2. Chewrafa Says:

    No sólo el plan que pretenden incumple el BIC, sino que además hay una ley muy anterior que protege inmuebles de valor histórico, concretamente aquellos que superen el siglo de existencia, cosa que cumplen muchas de las edificaciones del Cabanyal. Pero eh, no pasa nada, Valencia siempre ha sido una ciudad que ha vivido apuntando con el culo a su historia y cagando encima de ella (tiran medio edificio de la antigua tabacalera, del siglo XVIII y aquí no pasa nada, se cargan parte de la antigua cárcel de principios del XX si no recuerdo mal y sólo sus vecinos se quejan, desaparece la huerta a una velocidad endiablada…). Básicamente tenemso lo que nos merecemos, Valencia está destinada a convertirse en una copia ampliada de Benidorm (el actual gobierno del PP propuso como una opción hace muchos años desecar la propia Albufera para construir un parque temático, incluso se hablaba de lo que ahora es Disneyland Paris) y si no, tiempo al tiempo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: