Reflexions pedagògiques. Avui: qui fóra Makarenko…! / Reflexiones pedagógicas. Hoy: ¡quién fuera Makarenko…!

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Avui és un d’aqueixos dies en els quals, per molt que m’agrade el meu ofici, acabe fins als mismísims. I és que hi ha ocasions en les quals els xiquets i xiquetes te trauen de polleguera. Supose que en major o menor mesura ens passa a tots en el nostre treball: hi ha vegades en les quals ho manaries tot a fer punyetes. En el meu cas, no només pense això, sinó que, a més, m’enrecorde d’Antón Makárenko. Que qui és Antón Makárenko? Doncs jo s’ho conte resumidament:

1

Antón Semiónovich Makárenko: nascut el 13 de març de 1888, mort el 1 d’abril de 1939 a Moscou, va ser un pedagog ucranià. Després del triomf de la revolució russa va fundar les cases cooperatives per a orfes de la guerra civil, destacant la Colònia Gorki; més tard va fundar, sota els auspicis de Stalin, el municipi de Dzerjinski, on va treballar fins a la fi dels seus dies.

1

Makárenko va ser un mestre precoç: als 16 anys ja s’havia graduat en l’institut amb excel·lent en totes les assignatures i va ingressar en uns cursos pedagògics d’un any de durada, en els quals preparaven mestres per a les classes d’infantil. A partir de la revolució de 1905, Makárenko sempre va estar vinculat al bolxeviquisme i va participar activament en diferents cercles d’intel·lectuals a favor de la revolució.

1

Makárenko va escriure nombroses obres, entre les quals destaca “El Poema pedagògic”, que no és sinó una història de la colònia Gorki. Va ser un llibre molt popular en la URSS, compost originalment per tres volums, i actualment forma part del temari d’estudi de nombrosos plans universitaris relacionats amb el món de l’escola i la pedagogia. Tinguen açò últim en compte per a llegir els següents paràgrafs: a Makárenko se li segueix estudiant en magisteri i pedagogia. És més, jo vaig llegir a aquest home en Teories i Institucions Contemporànies de l’Educació.

1

Al setembre de 1920 van proposar a Makárenko dirigir un centre per a delinqüents juvenils, al que ell va accedir. El començament de la seua labor en el centre va ser difícil. Cinc edificis de rajola li van rebre amb un buit total. En les habitacions no havia absolutament res: finestres, portes i estufes, tot l’havien arrancat. Al cap de dos mesos, quan un dels edificis es va haver rehabilitat, van arribar a la colònia els primers sis xavals, xics de 16 a 17 anys que, encara que no ofenien als pedagogs, simplement, no reparaven tan si més no en la seua presència. Un d’aquests primers joves no va tardar a realitzar un atracament on va assassinar a un home, i va ser detingut en el propi centre.

1

Sense saber com abordar als residents en el centre, Makárenko i els seus pocs auxiliars van recórrer als llibres de pedagogia, en els quals no van trobar respostes clares als seus problemes.

1

Va veure llavors que no necessitava fòrmules llibresques que, de totes les maneres, no podien adaptar-se a aquella situació, sinó que necessitava una anàlisi pròpia i concret.

1

Un dels xavals, Zadórov, va donar el motiu perquè Makárenko emprenguera la seua última temptativa desesperada si es fes amb la situació. (Ara ve el que és bo):

1

En resposta a la invitació del director que anara a tallar llenya, el jove va contestar amb despreocupació:

1

-Ves a tallar-la tu mateix: sou molts ací!

1

A propòsit d’açò, Makárenko escriu en el seu llibre Poema Pedagògic:

1

“Colèric i ofès, dut a la desesperació i al frenesí per tots els mesos precedents, em vaig llançar sobre Zadórov. Li vaig bufetejar. Li vaig bufetejar amb tanta força, que va vacil·lar i va anar a caure contra l’estufa. Li vaig colpejar per segona vegada i agarrant-li pel coll i alçant-li, li vaig pegar una vegada més. Açò va ser, naturalment, una eixida violenta a les emocions, des del punt de vista de molts teòrics, un absurd pedagògic. Però el cas és que l’influx emocional, precisament, va vèncer la indiferència i el descar dels cinc pobladors. Agafats d’improvís per aquesta explosió, els colons van reaccionar tal com es podia esperar de gents eixides del món de la delinqüència: van cedir per força sense sentir humiliació. Aquesta va ser una espècie de victòria general, de l’educador i dels xavals, però una victòria que encara necessitava afermar-se, exigint-se per a ells mesures d’altra naturalesa. Però, quines?”

1

És a dir: Makárenko, un dia que ja estava fins als ous, va agafar al més bandarra del grup i, després d’una vacil·lada, el va vestir de torero. Què va passar? Que es convertí en el líder del grup. I clar, l’home es va sentir malament i va voler cercar una explicació pedagògica. Encara que jo no hauria anat tan lluny: és que hi ha xavals que no els dóna per a més!

1

Però clar, queda lleig dir que li donaries quatre hòsties a un xiquet per a controlar-lo, així que vegem què va fer el bo d’Antón després del pallissot:

1

L’ocorregut amb Zadórov li va fer adonar-se que no aconseguiria res mitjançant la violència, així com amb el mètode d’influència successiva. Aquest problema va fer reflexionar a Makárenko i el va confondre. Cap dels mètodes usats pels seus contemporanis semblaven efectius, pel que a resposta s’imposava per si mateixa: ell mateix havia de crear nous mètodes d’educació.

1

Per a educar a tots alhora, i no a cadascun per separat, hauria de tindre la perspectiva necessària. Havia d’organitzar la vida de tal manera que els propis colons foren els quals dugueren tot el referent al centre: els edificis, el pla de producció, la distribució dels ingressos, la disciplina… Ells mateixos haurien d’educar-se uns a uns altres, exigir, subordinar-se, respectar-se, preocupar-se i ajudar-se mútuament. Veuen? Dit així ser marxista no és tan terrible com diuen en les notícies quan recorden la caiguda del mur, eh? I és que Makárenko sempre va creure que el treball col·lectiu era el millor mitjà per a assolir l’adaptació social dels éssers, doncs solament la societat imposa tasques i responsabilitats.

1

De les teories d’Antón es dedueix que un centre no és una suma mecànica d’individus, sinó que és un complex social únic, del qual s’han d’enorgullir tant els xavals com els educadors: és el que es diu col·lectivitat. Encara que la seua idea principal era assolir un canvi en la conducta dels seus tutelats: aconseguir que la noció del que era millor per a la comunitat s’ensenyorira definitivament dels colons i es convertira en el punt de partida de tot el treball educatiu posterior.

1

El millor de tot és que Makárenko va tenir èxit. Els recomane que es lligen el seu “Poema Pedagògic”, que és realment bo. Tanmateix, jo em seguisc quedant amb allò de les guantades a Zadórov: almenys et quedes a gust xD

1

I per a més lliçons de pedagogia i ganes de bufetejar a la gent, romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Hoy es uno de esos días en los que, por mucho que me guste mi oficio, acabo hasta los mismísimos. Y es que hay ocasiones en las que los niños y niñas te sacan de quicio. Supongo que en mayor o menor medida nos pasa a todos en nuestro trabajo: hay veces en las que lo mandarías todo a hacer puñetas. En mi caso, no sólo pienso eso, sino que, además, me acuerdo de Antón Makarenko. ¿Que quién es Antón Makárenko? Pues yo se lo cuento resumidamente:

1

Antón Semiónovich Makárenko: nacido el 13 de marzo de 1888, fallecido el 1 de abril de 1939 en Moscú, fue un pedagogo ucraniano. Tras el triunfo de la revolución rusa fundó las casas cooperativas para huérfanos de la guerra civil, destacando la Colonia Gorki; más tarde fundó, bajo los auspicios de Stalin, el municipio de Dzerjinski, donde trabajó hasta el fin de sus días.

1

Makárenko fue un maestro precoz: a los 16 años ya se había graduado en el instituto con sobresaliente en todas las asignaturas e ingresó en unos cursos pedagógicos de un año de duración, en los que preparaban maestros para las clases de párvulos. A partir de la revolución de 1905, Makárenko siempre estuvo vinculado al bolcheviquismo y participó activamente en diferentes círculos de intelectuales a favor de la revolución.

1

Makárenko escribió numerosas obras, entre las que destaca “El Poema pedagógico”, que no es sino una historia de la colonia Gorki. Fue un libro muy popular en la URSS, compuesto originalmente por tres volúmenes, y actualmente forma parte del temario de estudio de numerosos planes universitarios relacionados con el mundo de la escuela y la pedagogía. Tengan esto último en cuenta para leer los siguientes párrafos: a Makárenko se le sigue estudiando en magisterio y pedagogía. Es más, yo leí a este hombre en Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación.

1

En septiembre de 1920 propusieron a Makárenko dirigir un centro para delincuentes juveniles, a lo que él accedió. El comienzo de su labor en el centro fue difícil. Cinco edificios de ladrillo le recibieron con un vacío total. En las habitaciones no había absolutamente nada: ventanas, puertas y estufas, todo lo habían arrancado. Al cabo de dos meses, cuando uno de los edificios se hubo rehabilitado, llegaron a la colonia los primeros seis chavales, muchachos de 16 a 17 años que, aunque no ofendían a los pedagogos, simplemente, no reparaban tan siquiera en su presencia. Uno de estos primeros jóvenes no tardó en realizar un atraco donde asesinó a un hombre, y fue detenido en el propio centro.

1

Sin saber cómo abordar a los residentes en el centro, Makárenko y sus pocos auxiliares recurrieron a los libros de pedagogía, en los que no encontraron respuestas claras a sus problemas.

1

Vio entonces que no necesitaba fórmulas librescas que, de todas las maneras, no podían adaptarse a aquella situación, sino que necesitaba un análisis propio y concreto.

1

Uno de los chavales, Zadórov, dio el motivo para que Makárenko emprendiera su última tentativa desesperada de hacerse con la situación. (Ahora viene lo bueno):

1

En respuesta a la invitación del director de que fuese a cortar leña, el joven contestó con despreocupación:

1

-¡Ve a cortarla tú mismo: sois muchos aquí!

1

A propósito de esto, Makárenko escribe en su libro Poema Pedagógico:

1

“Colérico y ofendido, llevado a la desesperación y al frenesí por todos los meses precedentes, me lancé sobre Zadórov. Le abofeteé. Le abofeteé con tanta fuerza, que vaciló y fue a caer contra la estufa. Le golpeé por segunda vez y agarrándole por el cuello y levantándole, le pegué una vez más. Esto fue, naturalmente, una salida violenta a las emociones, desde el punto de vista de muchos teóricos, un absurdo pedagógico. Pero el caso es que el influjo emocional, precisamente, venció la indiferencia y el descaro de los cinco pobladores. Cogidos de improviso por esta explosión, los colonos reaccionaron tal y como se podía esperar de gentes salidas del mundo de la delincuencia: cedieron a la fuerza sin sentir humillación. Ésta fue una especie de victoria general, del educador y de los chavales, pero una victoria que aún necesitaba afianzarse, exigiéndose para ellos medidas de otra naturaleza. Pero, ¿cuáles?”

1

Es decir: Makárenko, un día que ya estaba hasta los huevos, cogió al más bandarra del grupo y, después de una vacilada, lo vistió de torero. ¿Qué pasó? Que se convirtió en el líder del grupo. Y claro, el hombre se sintió mal y quiso buscar una explicación pedagógica. Aunque yo no habría ido tan lejos: ¡es que hay chavales que no les da para más!

1

Pero claro, queda feo decir que le darías cuatro hostias a un niño para controlarlo, así que veamos qué hizo el bueno de Antón tras el palizón:

1

Lo ocurrido con Zadórov le hizo darse cuenta de que no conseguiría nada mediante la violencia, así como con el método de influencia sucesiva. Este problema hizo reflexionar a Makárenko y lo confundió. Ninguno de los métodos usados por sus contemporáneos parecían efectivos, por lo que a respuesta se imponía por sí misma: él mismo debía crear nuevos métodos de educación.

1

Para educar a todos a la vez, y no a cada uno por separado, debería tener la perspectiva necesaria. Debía organizar la vida de tal manera que los propios colonos fueran los que llevasen todo lo referente al centro: los edificios, el plan de producción, la distribución de los ingresos, la disciplina… Ellos mismos deberían educarse unos a otros, exigir, subordinarse, respetarse, preocuparse y ayudarse mutuamente. ¿Ven? ¿A que dicho así ser marxista no es tan terrible como dicen en las noticias cuando recuerdan la caída del muro? Y es que Makárenko siempre creyó que el trabajo colectivo era el mejor medio para lograr la adaptación social de los seres, pues solamente la sociedad impone tareas y responsabilidades.

1

De las teorías de Antón se deduce que un centro no es una suma mecánica de individuos, sino que es un complejo social único, del cual se deben enorgullecer tanto los chavales como los educadores: es lo que se llama colectividad. Aunque su idea principal era lograr un cambio en la conducta de sus tutelados: conseguir que la noción de lo que era mejor para la comunidad se adueñase definitivamente de los colonos y se convirtiera en el punto de partida de todo el trabajo educativo posterior.

1

Lo mejor de todo es que Makárenko tuvo éxito. Les recomiendo que se lean su Poema Pedagógico, que es realmente bueno. Aun así, yo me sigo quedando con lo de las guantás a Zadórov: por lo menos te quedas a gusto xD

1

¡Y para más lecciones de pedagogía y ganas de abofetear a la gente, permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

11 Respostes to “Reflexions pedagògiques. Avui: qui fóra Makarenko…! / Reflexiones pedagógicas. Hoy: ¡quién fuera Makarenko…!”

 1. Raquel Says:

  Curiosa la anécdota sobre Makarenko… aunque la podemos encontrar en Google. :) Lo que no nos cuentas es que te han hecho los críos para enfadarte!! Venga hombre, que tienes pocos en cada clase y los más mayores pueden tener como mucho 12 años! Piensa en mi, rodeada de púberes de 13-14 y hasta algún repetidor de 15 (25 zarrios por aula) y no te quejes!! XD

 2. Chewrafa Says:

  Mis felicitaciones, este es uno de los posts más interesantes que he podido leer en este tu espacio personal. La pregunta sería ¿cuántas galletas te llevaste tú en su día?.

 3. Joselo Says:

  Yo estuve en esos días a cuyo recuerdo invocas, Chewrafa, y no se llevó ninguna y estoy 100% seguro que más de un profesor/a en su interior se estuvo planteando hacerlo. Y por si acaso, Carlos, osas negarlo, unos ejemplos (xDDDD):

  1er Ejemplo:
  Lugar: Colegio Alemán
  Día: Uno en el que tocaba biología, pero había sustitución por otra profesora que, seamos justos, nos tenía aterrorizados ante su aparente omnisciencia.
  Situación:
  (Antes que nada, quiero advertir que mis recuerdos de este momento son vagos y puede que Carlos tenga que corregirme) Había sucedido un confrontación argumental entre algunos miembros de la clase, y la amonestación se la había llevado o Carlos en concreto o el lado varón del conjunto que era la clase. Creo recordar que, objetivamente, ambas partes eran culpables pero dado que la culpa se repartió de forma imparcial, un joven (e indignado) Carlos soltó un: “Claro, como es ella, no le dices nada, ¿no?” FLASSS…, inspiriración de aire de esas que preceden a un tormenta verbal y…….. chaparrón encima de Carlos. La verdad, conociendolo, creo que fue una de las pocas veces que éste más ha mordido la lengua que yo haya presenciado.

  2o Ejemplo:
  Lugar: Colegio Alemán
  Día: Uno en esos en los que los de último año hacen su fiesta de graduación (ABIfest)
  Situación: Las mesas y sillas de las aulas habían sido sacadas fuera de sus aulas por los más mayores, cuatro o cinco criajos de unos cursos menores (incluidos el maese autor del blog y uno mismo) pasaron cerca de donde se apilaba el mobiliario, cuando un profesor del que habían oido historias, pero nunca habían tenido (posteriormente lo tuvieron y se le recuerda con cariño) les indicó que le ayudasen a subir las mentadas mesas y sillas a alguno de los 4 pisos. Miradas entre los jovenes, y aceptación a mala gana de tan pesado cometido, asi pues el hombre, se cogió unas sillas y empezó a subir, mientras los chavales le seguían con mesas o sillas, hasta que el confiado maestro se despistó y no tuvo ningún chaval a la vista, así pues… estos consideraron que era un buen momento de escurrir el bulto y salir pitando de allí para juntarse con el resto de los alumnos del centro en la fiesta… el profesor que oyó pisadas alejarse a cierta velocidad, se dió cuenta de la improvisada huida y los vociferó colérico, demasiado lejos ya, recurriendo a ciertos improperios y sospecho que acordándose de sus madres.

  Ale, momento entrañable
  xDDDDD

 4. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

  Sonará sobado, pero no es igual. Lo juro. Los chavales de hoy en día hacen auténticamente lo que les sale del rabo con el respaldo de los padres. Es más, se lo dices a los padres y no se la puede sudar más. ¿Qué haces en esos momentos? Pues querrías darle al chaval la hostia que no le dan en su casa. Porque yo era un listo, pero no pasaba de todo por el hecho de pasar o porque me lo consintieran. No se equivoquen: si yo no me dediqué a la enseñanza secundaria fue para no dar con alumnos como yo mismo y saben que eso lo he dicho 1 y 1000 veces. Pero es que encontrar tantos criajos mamones en una población tan pequeña de alumnos y encima en primaria, es pa’ matarlos, la verdad.

 5. Joselo Says:

  Sip, es cierto que los alumnos han perdido gran parte del respeto a lo profesores (esto en general, que aaun quedan muchos chavalines que son un encanto para sus educadores, palabras de mi madre, maestra, no mias) y que gran parte de culpa la tiene el respaldo de los padres que hay algunos que parece que solo busquen el momento de montar gresca… Este tema es casi el pan de cada día en mi casa junto a la política educativa del Consell xDDDD
  Pero me pregunto si nosotros no eramos igual y lo que pasa es que tenemos una visión sesgada. Supongo que habría que preguntarles a los maestros que llevan ya mucho tiempo a ver que opinión tienen…

 6. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

  Nosotros no éramos igual por la sencilla razón de que si en tu casa se enteraban que te pasabas de listo o te tocabas los huevos, te ponían la oreja como pimiento rojo, igual que en la mía. Por lo menos los padres parecían implicarse.

 7. EKSL Says:

  Makarenko se dio cuenta que la violencia no solucionaba nada,solo era un desahogo para el,pero la solucion de “colectividad” tambien implica violencia:La de unos alumnos sobre otros para que todo funcione para el colectivo,aunque esta no sea fisica,solo como la amenaza entre “iguales” inherente a la situacion.
  Espero que esto no lo haya escrito nadie antes,por que se me acaba de ocurrir.

 8. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

  Sólo a todos aquellos críticos con las teorías educativas marxistas xD

 9. EKSL Says:

  No hace falta ser anti-marxista(Yo no me considero anti,sino critico o poco convencido),en un sistema capitalista se busca que el trabajador/estudiante/loquesea colabore con el resto para el buen funcionamiento de la empresa/escuela/loquesea bajo la premisa de que es mejor para todos si es asi,curiosa aplicacion marxista en el funcionamiento “empresarial”.
  P.D:Como me tire de la lengua tenemos perorata para rato,que me conozco y me cebo,auenque tenga que defender ideas con las que no estoy de acuerdo.

 10. jordim Says:

  La política a sustituido al sentido común…

 11. Superlayo Says:

  Me gusta como el artículo pone de manifiesto que los marxistas también son humanos… Pero claramente, algunos niños no. :p Ardua profesión la suya, Charlie, consuélese con la idea de que hace falta más gente como usted, con ganas de dar clase…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: