Sectari? Jo? Visca el món de la medicina! / ¿Sectario? ¿Yo? ¡Viva el mundo de la medicina!

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Siguem realistes, amics i amigues: dins de qualsevol professió sempre hi ha desencontres:

– un pintor preferiria fer a la seua casa un estucat i un altre optaria per gotelé

– un mestre jove no sol ensenyar matemàtiques igual que un altre que va ser format en el franquisme

– i sap déu que dos taxistes mai escolliran la mateixa ruta per a dur-te a casa

1

Però la cosa canvia lleugerament quan es produeix una crítica externa al gremi: en aqueixos casos, els treballadors i treballadores valoraran aquesta crítica i faran pinya o no en conseqüència.

1

També es pot donar el cas que els treballadors i treballadores s’unisquen i es cobrisquen a si mateixos sense importar el fet que no tinguen raó. A aquest fenomen se l’anomena sectarisme i l’ofici que més el practica és la medicina. Tots hem tingut algun ensopec (o coneixem a algú que l’haja tingut) amb un metge que ha estat negligent i que rares vegades ha estat acusat de mala praxis. I jo crec que ja està bé, no? Si algú fa una cosa malament, per ventura no he de denunciar-lo , per molt company i/o amic que siga? Perquè si no ho faig, alguna cosa falla… Per a il·lustrar el que vull dir, els vaig a presentar un cas que no està basat en fets reals, sinó que és un fet real. Però abans, una xicoteta introducció:

1

Malgrat les moltes deficiències que presenta el sistema sanitari valencià, la nostra medicina s’ha especialitzat amb molt èxit i renom a nivell nacional, europeu i mundial en els camps de ginecología, cirurgia de trasplantaments i oncologia. Parlem doncs d’oncologia: En València capital contem amb l’IVO (Institut Valencià d’Oncologia), centre que no només tracta a malalts de càncer, sinó que forma a oncòlegs de tot el país. Qui podria imaginar que una institució de tant de prestigi poguera cometre cagada semblant com la qual van a conèixer?

1

Doncs bé: resulta que allà pel llunyà 1994, al meu pare li van diagnosticar pòlips en la bufeta. Els pòlips són masses menudes en les parets de la bufeta i són l’avantsala del càncer. Així doncs, van decidir els metges que era millor prevenir que penedir-se després, pel que van optar per programar una intervenció. Això sí, ho van fer amb molta vista: van fixar la data a l’agost, mes en el qual sempre manca personal per les vacances. Però bo, no tindria per què haver significat res, encara que el cas és que si que ho va fer:

1

Com que estava la major part de l’equip de vacances, el cap de urología, el doctor Solsona (i sí, dic el seu nom perquè tot el món sàpia el trompellot i cabró que és), que duia temps sense exercir en quiròfan, va decidir operar al meu pare perquè es tractava d’un procediment “rutinari”. La cosa hauria anat bé si no fóra perquè el molt borinot va perforar les parets de la bufeta del meu pare al retirar els pòlips. Val, li concedisc que tots som humans i que qualsevol pot cometre un error. Encara que el que va fer després no l’hi pense perdonar en la vida:

1

Al tindre perforada la bufeta, cada vegada que al meu pare li retiraven la sonda, el seu organisme es veia inundat d’orina per onsevulla, causant-li unes infeccions terribles. El símptoma més evident era la febre, per la qual cosa li donaven antibiòtics per a baixar-se-la. El problema era que, al suprimir-li el tractament, la febre tornava a pujar-li. La meua mare, espantada com estava, va pensar que alguna cosa podia haver eixit malament en l’operació i va demanar a l’equip que tractava al meu pare que li feren una ecografia per a veure si alguna cosa fallava. Tot l’equip, amb el doctor Solsona al capdavant, es va negar i va dir que era impossible que alguna cosa haguera fallat. Es van negar a UNA PUTA ECOGRAFIA, un sistema d’exploració que no dura gens i no és invasiu. Tot per no reconèixer el seu error; per protegir al col·lega (amb l’agreujant de ser el cap). La actuació cabuda i el sectarisme van estar a punt de matar al meu pare.

1

Perquè clar, el meu pare viu avui dia. Com va aconseguir salvar-se d’una mort quasi segura? Doncs com sol ocórrer en aquestos casos amb aquesta gentola: per por. Atenguen:

1

Mentre el meu pare estava convalescent en l’IVO, va rebre la visita del seu cap i amic Antonio Montalbán, que per aquella època era el secretari general de CC.OO del País Valencià. Una visita que li va fer a títol personal, però que va suposar la salvació del meu pare. I és que el personal del IVO el va reconèixer i van témer que el meu pare els anara a muntar una grossa i la cosa arribara als mitjans. No van passar ni 24 hores de la visita de  Montalbán quan el doctor Solsona va anar en persona a veure el meu pare per a anunciar-li que li anaven a fer una ecografia. En aquesta ecografia es va provar que les parets de la bufeta del meu pare estaven perforades i se li va aplicar un tractament immediat per a resoldre aquella cagada.

1

Comprenen ara al que em referisc?

1

Crec que els meus pares haurien d’haver presentat una denúncia, però també entenc que estigueren cansats i volgueren deixar tot allò arrere. Al cap i a la fi, no és agradable estar a punt de morir. Però em fot que el malparit s’anara de floretes. Quant a mi, només diré que el doctor va tenir sort que allò passara en el 94, quan jo tenia 8 anys i no m’assabentava del que passava, perquè si arriba a passar avui dia, s’enrecorda de mi.

1

Per això des d’ací els anime que exposen els seus casos: no deixem que els metges (o qualsevol altre servei sectari) s’isquen amb la seua. Denunciem els abusos, defensem els nostres drets. No callem davant una injustícia.

1

I per a seguir donant canya a tort i a dret ací està Saber y Gañán, des d’on els recomanem que romanguen tunejats a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal!

1

1

Spanish version

Seamos realistas, amigos y amigas: dentro de cualquier profesión siempre hay encontronazos:

– un pintor preferiría hacer en su casa un estucado y otro optaría por gotelé

– un maestro joven no suele enseñar matemáticas igual que otro que fue formado en el franquismo

– y sabe diox que dos taxistas jamás escogerán la misma ruta para llevarte a casa

1

Pero la cosa cambia ligeramente cuando se produce una crítica externa al gremio: en esos casos, los trabajadores y trabajadoras valorarán dicha crítica y harán piña o no en consecuencia.

1

También se puede dar el caso de que los trabajadores y trabajadoras se unan y se cubran a sí mismos sin importar el hecho de que no tengan razón. A este fenómeno se le llama sectarismo y el oficio que más lo practica es la medicina. Todos hemos tenido algún tropezón (o conocemos a alguien que lo haya tenido) con un médico que ha sido negligente y que rara vez ha sido acusado de mala praxis. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Si alguien hace algo malo, ¿acaso no he de denunciarlo , por muy compañero y/o amigo que sea? Porque si no lo hago, algo falla… Para ilustrar lo que quiero decir, les voy a presentar un caso que no está basado en hechos reales, sino que es un hecho real. Pero antes, pequeña introducción:

1

A pesar de las muchas deficiencias que presenta el sistema sanitario valenciano, nuestra medicina se ha especializado con mucho éxito y renombre a nivel nacional, europeo y mundial en los campos de ginecología, cirugía de trasplantes y oncología. Hablemos pues de oncología:

1

En Valencia capital contamos con el IVO (Instituto Valenciano de Oncología), centro que no sólo trata a enfermos de cáncer, sino que forma a oncólogos de todo el país. ¿Quién podría imaginar que una institución de tanto prestigio pudiera cometer cagada semejante como la que van a conocer?

1

Pues bien: resulta que allá por el lejano 1994, a mi padre le diagnosticaron pólipos en la vejiga. Los pólipos son pequeñas masas en las paredes de la vejiga y son la antesala del cáncer. Así pues, decidieron los médicos que era mejor prevenir que curar, por lo que optaron por programar una intervención. Eso sí, lo hicieron con mucha vista: fijaron la fecha en agosto, mes en el que siempre falta personal por las vacaciones. Pero bueno, no tendría por qué haber significado nada, aunque el caso es que sí que lo hizo:

1

Al estar la mayor parte del equipo de vacaciones, el jefe de urología, el doctor Solsona (y sí, digo su nombre para que todo el mundo sepa lo patán y cabrón que es), que llevaba tiempo sin ejercer en quirófano, decidió operar a mi padre porque se trataba de un procedimiento “rutinario”. La cosa habría ido bien si no fuese porque el muy lerdo perforó las paredes de la vejiga de mi padre al retirar los pólipos. Vale, le concedo que todos somos humanos y que cualquiera puede cometer un error. Aunque lo que hizo después no se lo pienso perdonar en la vida:

1

Al tener perforada la vejiga, cada vez que a mi padre le retiraban la sonda, su organismo se veía inundado de orina por doquier, causándole unas infecciones terribles. El síntoma más evidente era la fiebre, por lo que le daban antibióticos para bajársela. El problema era que, al suprimirle el tratamiento, la fiebre volvía a subirle. Mi madre, asustada como estaba, pensó que algo podía haber salido mal en la operación y pidió al equipo que trataba a mi padre que le hiciesen una ecografía para ver si algo fallaba. Todo el equipo, con el doctor Solsona a la cabeza, se negó y dijo que era imposible que algo hubiese fallado. Se negaron a UNA PUTA ECOGRAFÍA, un sistema de exploración que no dura nada y no es invasivo. Todo por no reconocer su error; por proteger al colega (con el agravante de ser el jefe). La tozudez y el sectarismo estuvieron a punto de matar a mi padre.

1

Porque claro, mi padre vive hoy en día. ¿Cómo consiguió salvarse de una muerte casi segura? Pues como suele ocurrir en estos casos con esta gentuza: por miedo. Atiendan:

1

Mientras mi padre estaba convaleciente en el IVO, recibió la visita de su jefe y amigo Antonio Montalbán, que por aquella época era el secretario general de CC.OO del País Valenciano. Una visita que le hizo a título personal, pero que supuso la salvación de mi padre. Y es que el personal del IVO le reconoció y temieron que mi padre les fuese a montar una gorda y la cosa llegase a los medios. No pasaron ni 24 horas de la visita de  Montalbán cuando el doctor Solsona fue en persona a ver mi padre para anunciarle que le iban a hacer una ecografía. En dicha ecografía se probó que las paredes de la vejiga de mi padre estaban horadadas y se le aplicó un tratamiento inmediato para subsanar aquella cagada.

1

¿Comprenden ahora a lo que me refiero?

1

Creo que mis padres deberían haber presentado una denuncia, pero también entiendo que estuviesen cansados y quisiesen dejar todo aquello atrás. Al fin y al cabo, no es agradable estar a punto de morir. Pero me jode que el mamón se fuese de rositas. En cuanto a mí, sólo diré que el doctor tuvo suerte de que aquello pasase en el 94, cuando yo tenía 8 años y no me enteraba de lo que pasaba, porque si llega a pasar hoy en día, se acuerda de mí.

1

Por eso desde aquí les animo a que expongan sus casos: no dejemos que los médicos (o cualquier otro servicio sectario) se salgan con la suya. Denunciemos los abusos, defendamos nuestros derechos. No nos callemos ante una injusticia.

1

¡Y para seguir dando caña a diestro y siniestro aquí está Saber y Gañán, desde donde les recomendamos que permanezcan tuneados a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal!

Anuncis

5 Respostes to “Sectari? Jo? Visca el món de la medicina! / ¿Sectario? ¿Yo? ¡Viva el mundo de la medicina!”

 1. EKSL Says:

  Espero que llegado el caso puedas demostrarlo,porque como se enteren igual te meten una demanda “pa cagalse”,que esa peña funciona asi(Sostenella mas no enmendarla).
  Como este es tu blog,veo de p**a madre que lo uses para denunciar cosas asi.
  Enhorabuena a tu padre por salir entero.

 2. Chewrafa Says:

  Si hay que ir a pegarle collejas a un incompetente, se va. Cuenta con mi mano abierta y todo mi apoyo.

 3. Félix Says:

  Si no llega a ser por Antonio Montalban, los muy hijos de puta estarian tomando unas cañejas tan ricamente… y que estos cabrones sigan ejerciendo, y cobrando un pastizal que flipas… manda cojones

 4. Repelux Says:

  Qué cabrones. Es espantoso saber que la vida de la gente queda en manos de incompetentes como esos.

 5. Superlayo Says:

  Que gente, por Dios… ¿Y a tu padre le quedaron secuelas?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: