És la guerra! / ¡Es la guerra!

*Entrada bilingüe*

Catalan version

Ciutadans i ciutadanes:

Preneu les vostres armes, doncs estem en guerra! Amb qui? Doncs amb la intolerància, la repressió, la corrupció, la ignorància i el populisme. És a dir, ens enfrontem a la seua representació, a tres poderosos enemics que col·laboren de manera estreta per a menyscabar la labor d’integració i lluita per la igualtat que pretenem portar a terme de manera cívica i pacífica. Aqueixos enemics són l’Ajuntament de València, la Policia local i els fallers. Que per què els hi declarem la guerra? Deixen-me que els conte:

1
Milers de persones ens vam manifestar ahir pels carrers de València, com en la resta de capitals espanyoles, per a reclamar que la crisi econòmica no llastre els drets laborals de les dones i per un avortament lliure.

1
“La crisi econòmica no fa més que provocar més precarietat en nosaltres. Cada dia més dones es queden a casa, renuncien a la seua carrera i es fan càrrec de la família.” No parla una dirigent sindical ni una líder política sinó Mar, una dona del districte de Zaidua, una de tantes que ahir va eixir al carrer per a defensar la seua condició. Però l’anàlisi és el mateix.

1
Milers de dones -3.000, segons la Policia Nacional- van desfilar ahir pel centre de València, en una ciutat presa ja per l’ambient faller i amb el to festiu i reivindicatiu tradicional del Dia Internacional de la Dona. Les responsables del moviment feminista valencià compartien diversos problemes en el seu argumentari: l’afecció particular en la dona de la crisi econòmica i la violència masclista, que no cessa.

1

Cándida Barroso, que ahir estrenava càrrec com nova secretària de l’àrea Dona de CCOO, ho sintetitzava així: “Semblava que la dona arribava a la igualtat, però la realitat i les dades són molt cabuts: cada vegada hi ha menys treball per a la dona i si no hi ha independència econòmica augmenten els maltractaments”. Des de CCOO van insistir en la necessitat d’engegar plans d’igualtat en les empreses. Especial preocupació també en el sindicat cap a la situació de la dona immigrant, “subjecta a una major explotació laboral per la falta de xarxes de suport”, i per a la qual es reclama la regularització del servei domèstic.

1
Ja en les jornades prèvies, les centrals sindicals havien reclamat que la crisi es convertisca en una oportunitat per a fomentar la llei de dependència i tenir en compte la perspectiva de gènere en les iniciatives, amb escoles infantils i atenció a la dependència i discapacitats, per a fomentar la corresponsabilitat en la cura de la família.

1
Amb tot, la principal reivindicació de l’edició d’enguany estava vinculada a la reforma de la legislació sobre l’avortament impulsada pel govern d’Espanya. El lema unificat del Moviment Feminista de València apel·lava en la pancarta principal al “Avortament lliure i gratuït: les dones decidim si parim o no parim”.

1
En aquesta línia, des del sindicat UGT van insistir en “la reivindicació de l’avortament lliure i gratuït, especialment en aquest moment en el qual s’està estudiant una possible reforma”. Elvira Ródenas, portaveu d’UGT en l’àrea de Dona, va incidir en la necessitat que la sanitat pública garantisca l’avortament, per a evitar que les joves hàgen d’anar-se a altres comunitats.

100_2182

100_2183

100_2185

100_2186

100_2187

100_2189

1
Com poden veure, aquesta podria haver estat una edició més de la manifestació del 8 de Març, però no. Des de l’organització es va preferir fer-la a les 12 del migdia perquè era diumenge i es volia assegurar la participació. El recorregut era, en teoria el de sempre: des de la plaça del Parterre, baixant per Colón, passant a la plaça de l’Ajuntament, després a la de la Reina i acabant en la plaça de la Verge. Però quan la capçalera va arribar a l’altura de l’estació de trens a les 13 hores, se’ns va prohibir seguir fins a l’ajuntament. Per què? Doncs perquè hi havia mascletà, per descomptat! Dóna igual que quede una hora perquè comence!

1

L’Ajuntament de València va preferir prevaldre la festa paleta, barata i alienant que la lluita de les dones per la igualtat, si senyor. Doncs encara sort que tenim alcaldessa i no alcalde… Però ara allò més gros: quan a la policia (atrafegada a dirigir a les masses aborrallonades de gent) se li va preguntar a on havíem de dirigir doncs la marxa, ens van dir que no ho sabien: no ho havien programat. Pam! Ara si que hem fet perla!

1

Cabrejats com estàvem, vam decidir optar per l’opció més senzilla: llençar tot recte, cap a davant sense mirar pèl. Mira, això no s’ho esperaven, eh? I supose que el ja de per si congestionat tràfic de València, tampoc. Perquè si, amics i amigues: seguírem caminant per Guillem de Castro, una de les principals artèries comunicatives de la ciutat i la vam bloquejar completament poc després de passar per davant de les Torres de Quart. Els cotxes xiulaven i tractaven de passar, fins i tot accelerant a tota llet, sense importar-los si es duien a algú per davant. Llavors, uns quants (entre els quals m’incloc) començarem a posar-nos davant dels cotxes per a impedir-los el seu avanç i a tocar els tambors més fort que mai per a cobrir el baluern de les botzines. Molts es queixaven i els vam respondre el mateix: si tenen algun problema, parlen amb Rita, amb la local i amb el senyor pirotècnic.

100_2198

100_2199

1
Les cues d’autobusos van ser gegantesques i la policia no s’atrevia a dissoldre’ns, bàsicament perquè eren bastants menys que nosaltres i sense equip per a fer-ho. I així vam estar quasi una hora, convertint València en un bell caos de cotxes, gent, soroll i pólvora.

100_2200

100_2201

100_2202

1
Entenen ara un poc millor per què deteste les Falles i als seus afeccionats? Però bé, que açò els serveixi de lliçó: no ens pensem deixar calcigar així com així. Plantarem cara a tots aquells que pretenguen silenciar-nos, tinguen vostés això per segur.

1
I ací no acaba la cosa perquè els pròxims dies tindrem entrades a pinyó sobre l’odi que em produeixen les falles. No s’ho perden: els hi donarà una altra perspectiva de la festa que s’ha de conèixer. I tot això ací, a la mateixa slowpokora en el mateix slowpokanal.

1

1

Spanish version

Ciudadanos y ciudadanas:

¡Tomad vuestras armas, pues estamos en guerra! ¿Con quién? Pues con la intolerancia, la represión, la corrupción, la ignorancia y el populismo. Es decir, nos enfrentamos a su representación, a tres poderosos enemigos que colaboran de manera estrecha para menoscabar la labor de integración y lucha por la igualdad que pretendemos llevar a cabo de manera cívica y pacífica. Esos enemigos son el Ayuntamiento de Valencia, la Policía local y los falleros. ¿Que por qué les declaramos la guerra? Déjenme que les cuente:

1

Miles de personas nos manifestamos ayer por las calles de Valencia, como en el resto de capitales españolas, para reclamar que la crisis económica no lastre los derechos laborales de las mujeres y por un aborto libre.

1

“La crisis económica no hace más que provocar más precariedad en nosotras. Cada día más mujeres se quedan en casa, renuncian a su carrera y se hacen cargo de la familia.” No habla una dirigente sindical ni una líder política sino Mar, una mujer del distrito de Zaidía, una de tantas que ayer salió a la calle para defender su condición. Pero el análisis es el mismo.
Miles de mujeres -3.000, según la Policía Nacional- desfilaron ayer por el centro de Valencia, en una ciudad tomada ya por el ambiente fallero y con el tono festivo y reivindicativo tradicional del Día Internacional de la Mujer. Las responsables del movimiento feminista valenciano compartían varios problemas en su argumentario: la afección particular en la mujer de la crisis económica y la violencia machista, que no cesa.

1

Cándida Barroso, que ayer estrenaba cargo como nueva secretaria de Mujer de CC OO, lo sintetizaba así: “Parecía que la mujer alcanzaba la igualdad, pero la realidad y los datos son muy tozudos: cada vez hay menos trabajo para la mujer y si no hay independencia económica aumentan los malos tratos”. Desde CC OO insistieron en la necesidad de poner en marcha planes de igualdad en las empresas. Especial preocupación también en el sindicato hacia la situación de la mujer inmigrante, “sujeta a una mayor explotación laboral por la falta de redes de apoyo”, y para la que se reclama la regularización del servicio doméstico.

1

Ya en las jornadas previas, las centrales sindicales habían reclamado que la crisis se convierta en una oportunidad para fomentar la ley de dependencia y tener en cuenta la perspectiva de género en las iniciativas, con escuelas infantiles y atención a la dependencia y discapacitados, para fomentar la coresponsabilidad en el cuidado de la familia.

1

Con todo, la principal reivindicación de la edición de este año estaba vinculada a la reforma de la legislación sobre el aborto impulsada por el Gobierno de España. El lema unificado del Movimiento Feminista de Valencia apelaba en la pancarta principal al “Aborto libre y gratuito: las mujeres decidimos si parimos o no parimos”.

1

En esta línea, desde el sindicato UGT insistieron en “la reivindicación del aborto libre y gratuito, especialmente en este momento en el que se está estudiando una posible reforma”. Elvira Ródenas, portavoz de UGT en el área de Mujer, incidió en la necesidad de que la sanidad pública garantice el aborto, para evitar que las jóvenes tengan que irse a otras comunidades.

100_2182

100_2183

100_2185

100_2186

100_2187

100_2189

1

Como pueden ver, ésta podría haber sido una edición más de la manifestación del 8 de Marzo, pero no. Desde la organización se prefirió hacerla a las 12 del mediodía porque era domingo y se quería asegurar la participación. El recorrido era, en teoría el de siempre: desde la plaza del Parterre, bajando por Colón, pasando a la plaza del Ayuntamiento, luego a la de la Reina y acabando en la plaza de la Virgen. Pero cuando la cabecera llegó a la altura de la estación de trenes a las 13 horas, se nos prohibió seguir hasta el ayuntamiento. ¿Por qué? ¡Pues porque había mascletà, por supuesto! ¡Da igual que quede una hora para que empiece!

1

El Ayuntamiento de Valencia prefirió primar la fiesta pueblerina, barata y alienante que la lucha de las mujeres por la igualdad, sí señor. Pues menos mal que tenemos alcaldesa y no alcalde… Pero ahora lo gordo: cuando a la policía (atareada en dirigir a las masas aborregadas de gente) se le preguntó a dónde debíamos dirigir pues la marcha, nos dijeron que no lo sabían: no lo habían programado. ¡Toma! ¡Ahora sí que hemos hecho perla!

1

Encabronados como estábamos, decidimos optar por la opción más sencilla: tirar todo recto, hacia delante sin mirar pelo. Anda, eso no se lo esperaban, ¿eh? Y supongo que el ya de por sí congestionado tráfico de Valencia, tampoco. Porque sí, amigos y amigas: seguimos andando por Guillem de Castro, una de las principales arterias comunicativas de la ciudad y la bloqueamos completamente al poco de pasar por delante de las Torres de Quart. Los coches pitaban y trataban de pasar, incluso acelerando a toda leche, sin importarles si se llevaban a alguien por delante. Entonces, unos cuantos (entre los que me incluyo) comenzamos a ponernos delante de coches para impedirles su avance y a tocar los tambores más fuerte que nunca para cubrir el estruendo de los cláxones. Muchos se quejaban y les respondimos los mismo: si tienen algún problema, hablen con Rita, con la local y con el señor pirotécnico.

100_2198

100_2199

1

Las colas de autobuses fueron gigantescas y la policía no se atrevía a disolvernos, básicamente porque eran bastantes menos que nosotros y sin equipo para hacerlo. Y así estuvimos casi una hora, convirtiendo Valencia en un hermoso caos de coches, gente, ruido y pólvora.

100_2200

100_2201

100_2202

1

¿Entienden ahora un poco mejor por qué detesto las Fallas y a sus aficionados? Pero bueno, que esto les sirva de lección: no nos pensamos dejar pisotear así como así. Plantaremos cara a todos aquellos que pretendan silenciarnos, téngalo por seguro.

1

Y aquí no acaba la cosa porque los próximos días tendremos entradas a porrillo sobre el odio que me producen las fallas. No se los pierdan: les darán otra perspectiva de la fiesta que ha de conocerse. Y todo eso aquí, a la misma slowpokora en el mismo slowpokanal.

Anuncis

6 Respostes to “És la guerra! / ¡Es la guerra!”

 1. Reqviem Says:

  Está el temita bastante crispado últimamente con la represión policial. Cada vez es más difícil hacer algo de provecho en Valencia.

 2. Superlayo Says:

  Yo ya odio las fallas y solo de oídas… Pero si hubiese estado yendo a algún sitio en coche ese día, ahora odiaría las manifestaciones, así que, ¿créeis que habéis ganado nuevos adeptos a vuestra (por otra parte noble) causa, o solo ha sido una victoria moral?

 3. Grendel Says:

  Joder, slow, no es mas sencillo escribir “Convocamos una manifestación, nos ningunearon, no nos dieron recorrido… pero la hicimos aun así con 2 cojones” en vez del tochaco?
  Es que joder, o haces un articulo mini o uno largisimo… no tienes termino medio, macho!!

 4. Ch@RLieRiCh@RD aka Slowpoke comentarista Says:

  Bueno, bueno, bueno… Entre gente que cree que me enrollo y la que me equivoco, vamos bien xD

  Josema: ya sabes lo que opino sobre la represión policial (¿no?)

  Layo: quizás pusimos a los conductores en nuestra contra, pero es que te quema que te ninguneen de manera sistemática, en este caso, además, para patrocinar una fiesta que explota lo peor del floklore valenciano. La victoria moral es, indudablemente, nuestra. La victoria con el conjunto de la sociedad parece ser siempre una batalla perdida…

  Grendel: joer, es que quiero expulsar mi rabia en forma de tocho-post. Además, así se sabe también por qué salimos y si tiene sentido que no nos dejen pasar o qué… Y si esta entrada le parece larga, ahí va el contraste con la de hoy xP (qué pícaro soy)

 5. anomenatinutil Says:

  Ben fet, aquí si no la lies no et fa cas ningú…

 6. Joselo Says:

  Layo: Tienes razón, probablemente todos o casi todos los conductores se cagaron en los manifestantes (lamentablemente y por mi condicion de exiliado este año no pude estar alli), pero yo tengo la esperanza de que poco a poco la gente segun vaya participando o sufriendo en manifestaciones se de cuenta de que si la gente sale a la calle es por algo y no para dar por saco, y que como minimo pueden que lleguen a plantearse por qué esa gente se queja…..y al menos esto implicará que están usando el cerebro……algo es algo :-D

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: